EU kommission rapport: öppen källkods betydelse för unionens innovation och konkurrenskraft

EU kommissionen publicerade nyligen en omfattande studie om hur öppen källkod och standard kan bidrar till unionens förmåga till en oberoende, innovativt och konkurrenskraftig inre digital marknad. Ekonometrisk (ekonomisk prognos) analys från 2018 visar att öppen källkod står för 65 till 95 miljarder euro i ekonomisk värde inom unionen. Vidare belyser rapporten en lönsamhetsanalys kvot på 1:4 på varje investerad krona och att arbetet utvecklare/programmerare bidrar med till öppen källkodsprojekt, motsvarar en arbetstidskostnad på nästan en miljard euro inom EU. Detta är en kort resumé av rapporten för att belysa olika policys, mekanismer och regleringar för att bidra till unionens och offentlig sektors konkurrenskraft.

Rapporten bygger på 900 enkätsvar från europeiska utvecklare som bidrar eller använder öppen källkodsprojekt. Bland de motiv som rankades högst till att bidra i öppen källkodsprojekt var att hitta gemensamma tekniska lösningar, undvika leverantörsberoende, utveckla spjutspetsteknologi med hög kvalitet, dela kunskap och delaktighet i kollaborativa samarbeten. Det visade sig att få av deltagarna sökte patent för lösningar vilket förstärker bilden av intresset kring samskapande (co-create) och kollaborativ utveckling i syfte att hitta och dela tekniska lösningar på gemensamma problem.

Utvecklare som bidrar mest till öppen källkods ekosystemet oftast är mikro, startups (1-10) och små (11-50) bolag inom EU. Detta skiljer sig från USA där det är stora techbolag som bidrar mest. Amerikanska storbolags delaktighet i öppen källkods projekt är en integrerad del av deras affärsstrategi och modell för vara konkurrenskraftiga på en den globala digitala marknad. De största fördelen med öppen källkod enligt respondenterna var interoperabilitet av mjukvara tack vare nyttjande av öppna standarder som vanligt används i öppna källkodsprojekt. Delaktighet i öppen källkodsprojekt bidrog också till nätverkseffekter (network externalities) till följd av kollaborativ samarbete över organisationsgränser för att dela kunskap och idéer. Övriga fördelar rapporten belyser är ökad innovationsförmåga, säkerhet, kvalitet och ökad kunskapsdelning mellan deltagare i öppen källkodsprojekt.

Många europeiska länder har öppen källkods policys för att stödja nyttjandet av öppen källkods program och mjukvarukomponenter inom offentlig sektor. Men undersökningen visar att bristande genomförande av policys beroende på kulturella skillnader, verksamhetsstrukturer och styrning som inte främjar kollaborativt samarbete och delaktighet i öppna innovationsprocesser. EU:s laissez-faire förhållningssätt har gjort att Europa har halkat efter USA, Asien och Kina. Bland annat beroende på avsaknad av konkreta implementations policy och att offentlig sektor inte till fullo insett innovation potentialen och de ekonomiska fördelar med öppen källkod.

Rapporten identifierar olika policys rekommendationer till EU kommissionen för att möjliggöra digital autonomi och konkurrenskraftig utveckling inom unionen. Detta är några av rekommendationer rapporten föreslår;

  • Öppen källkod och standard behöver genomsyra hela arbetskulturen och ses som ett strategisk imperativ för att vara delaktig i den digital utvecklingen
  • Stipulera krav på öppen källkod och standarder vid införskaffande och utveckling av digital infrastruktur, plattformar, AI, IoT och annan betydelsefull digital teknologi
  • Direkta eller indirekta offentliga bidrag till öppen källkods projekt
  • Satsning på högriskprojekt genom forskning och utveckling av öppen källkod, standarder och hårdvara

EU kommissionen rapport: The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy

Lämna ett svar