EU kommission rapport: öppen källkods betydelse för unionens innovation och konkurrenskraft

EU kommissionen publicerade nyligen en omfattande studie om hur öppen källkod och standard kan bidrar till unionens förmåga till en oberoende, innovativt och konkurrenskraftig inre digital marknad. Ekonometrisk (ekonomisk prognos) analys från 2018 visar att öppen källkod står för 65 till 95 miljarder euro i ekonomisk värde inom unionen. Vidare belyser rapporten en lönsamhetsanalys kvot på 1:4 på varje investerad krona och att arbetsinsatsen utvecklare bidrar med till öppen källkodsprojekt motsvarar en arbetstidskostnad på nästan en miljard euro inom EU. Detta är en kort resumé av rapporten för att belysa olika policys, mekanismer och regleringar för att bidra till unionens och offentlig sektors konkurrenskraft.

Rapporten bygger på 900 enkätsvar från europeiska utvecklare som bidrog till öppen Rapporten bygger på 900 enkätsvar från europeiska utvecklare som bidrog till öppen källkodsprojekt. Bland de motiv som rankades högst till att bidra i öppen källkodsprojekt var att hitta gemensamma tekniska lösningar, undvika leverantörsberoende, utveckla spjutspetsteknologi med hög kvalitet, dela kunskap och delaktighet i kollaborativa samarbeten. Det visade sig att få av deltagarna sökte patent för lösningar vilket förstärker bilden av intresset kring samskapande (co-create) och kollaborativ utveckling i syfte att hitta och dela tekniska lösningar på gemensamma problem.

Utvecklare som bidrar mest till öppen källkods ekosystemet oftast är mikro, startups (1-10) och små (11-50) bolag inom EU. Detta skiljer sig från USA där det är stora techbolag som bidrar mest. Amerikanska storbolags delaktighet i öppen källkods projekt är en integrerad del av deras affärsstrategi och modell för vara konkurrenskraftiga på en den globala digitala marknad. De största fördelen med öppen källkod enligt respondenterna var interoperabilitet av mjukvara och program tack vare nyttjande av öppna standarder som vanligtvis används i öppna källkodsprojekt. Detta bidrog till indirekt effekter i form av positiva nätverkseffekter (network externalities) när flera aktörer deltog i kollaborativ samarbete över organisationsgränserna för att dela kunskap och idéer. Andra fördelar som rapporterades var ökad innovationsförmåga, säkerhet, kvalitet och ökad kunskapsdelning.

Rapporten belyser att policys att nyttja öppen källkod inom offentlig sektor oftast misslyckats bland annat beroende på kulturella skillnader och en arbetskultur som inte främjar kollaborativt samarbete och utveckling. Även om det finns lagar i vissa europeiska länder att stödja och nyttja öppen källkods program och komponenter. EU:s laissez-faire förhållningssätt har gjort att Europa har halkat efter USA, Asien och Kina. Bland annat beroende på avsaknad av konkreta implementations policy och att offentlig sektor inte till fullo insett innovation potentialen och de ekonomiska fördelar med öppen källkod.

Rapporten identifierar olika policys rekommendationer till EU kommissionen för att möjliggöra digital autonomi och konkurrenskraftig utveckling inom unionen. Detta är några av rekommendationer rapporten föreslår;

  • Öppen källkod och standard behöver genomsyra hela arbetskulturen och ses som ett strategisk imperativ för att vara delaktig i den digital utvecklingen
  • Stipulera krav på öppen källkod och standarder vid införskaffande och utveckling av digital infrastruktur, plattformar, AI, IoT och annan betydelsefull digital teknologi
  • Direkta eller indirekta bidrag till öppen källkods projekt
  • Satsning på högriskprojekt genom forskning och utveckling av öppen källkod, standarder och hårdvara

EU kommissionen rapport: The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy

Lämna ett svar