Om Clear Byte

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Om Clear Byte

Clear Byte är en idéburen organisation som verkar i gränslandet mellan forskning och utveckling. Organisationen är registrerad som ideell förening i Västra Götaland sedan 2011 och klassificerades allmännyttig 2018 av Skatteverket.

Vi arbetar för att skapa hållbar digital transformation och utveckling ur ett samhällsperspektiv. Detta innebär att skapa förutsättningar för att tillvarata synergieffekter och möjliggöra innovation inom och mellan samhällssektorer. Där nyttan av digital transformering; som exempelvis automatiserat beslutsstöd och sömlöst datautbyte, används för att främja digital samhällsutveckling. Vi ser oss som en långsiktig och strategisk samarbetspartner för att utbilda, utveckla förmågor, metoder, teknologi, digital resurser och infrastruktur som kan tillämpas för att möjliggöra digital transformation och skapa lösningar på samhällsutmaningar.

Värdegrund

Våra grundprinciper bygger på samarbete, delaktighet och öppenhet för att främja demokratisering och tillit till samhällets förmåga att leverera ökat mervärde till medborgare och slutanvändare kopplat till digital transformering och utveckling. Vi tror som civilsamhällesaktör att idéburet deltagande i välfärden är betydelsefullt för att möjliggöra ett ekosystemperspektiv som inkluderar alla delar – inte bara privat och offentlig sektor, för att skapa delaktighet och öppenhet kopplat till digital transformation och samhällsutveckling.

Praktiska detaljer om partnerskap

Clear Byte är en juridisk person, registrerad som arbetsgivare och vars allmännyttig syfte stipuleras i stadga och årsmöten. Vi är en idéburen organisation och civilsamhällesaktör inom forskning och utveckling enligt FN:s klassificering International Classification of Non Profit Organisations (ICNPO).

  • Som allmännyttig idéburen organisationer tillgängliggör vi kunskap, erfarenheter, källkod, standarder och digital artefakter öppet
  • Överskott i verksamheten återinvesteras i vårt allmännyttiga syfte
  • Idéburen organisation kan delta i upphandling för att lämna anbud på konkurrensutsatt tjänster och produkter. På samma premisser som näringsverksamhet utan behov att vara momsregistrerad eller inneha F-skattsedel. Såtillvida inkomsterna används för att främja organisationens allmännyttiga syfte, läs mer om fullföljdskravet och skatteregler på Skatteverket
  • Samarbete och avtalsformer
    • Forsknings och innovationsprojekt. Clear Byte innehar godkännande av fullkostnadsprincipen och ändring av Trafikverkets allmänna avtals villkor för forskning- och utvecklingsprojekt (2019)
    • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) fungerar som avsiktsförklaring om partnerskap för att lösa samhällsutmaning som inte kan lösas genom upphandling eller färdiga produkter och tjänster. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten
    • Innovationsupphandling syftar till att främja innovation när det inte finns färdiga lösningar eller om existerande lösningar är ineffektiva, dyra, undermåliga, skapar leverantörsoberoende och inlåsningseffekter. Innovationsupphandling föregås oftast av förstudie för att visa på utveckling och innovationsbehov. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten

Fokusområden

Förutom kunskap och erfarenhet om mekanismer och principer som driver digital transformation och utveckling, erbjuder Clear Byte expertkunskap inom vissa fokusområden. Kontakta oss på info[at]clearbyte.org om du är intresserad av strategiskt samarbete och partnerskap eller har förslag på samarbetsprojekt.

Integrerade digitala samhällstjänster

Definitionen av integrated public services enligt EU:s program för interoperabilitet ISA²; interoperabla dataset och mikrotjänster som utgör ett enhetligt byggblock som kan sättas samman och återanvändas i fler integrerade digital samhällstjänster. För att möjliggöra liknade byggblock måste dataset kunna utbytas horisontellt mellan samhällssektorer utan behov av anpassning med bibehållen förståelse för både människa och maskin. Detta definieras som semantisk interoperabilitet när data som representerar strukturer, regler, logik, temporala och geografiska koncept kan tolkas med bibehållen begreppsförståelse över bransch och landsgränser. Organisatorisk interoperabilitet syftar på förmågan att harmonisera digitala tjänstebeskrivningar av servicenivåer, kvalitet, leveranser utan behov av anpassa organisationsprocesser, strukturer och rutiner mellan producenter och konsumenter av tjänster.

Initialt fokuserar Clear Byte på nivåerna för semantisk och organisatorisk interoperabilitet för att identifiera hinder och betydelsefulla designprinciper för att realisera integrerade digitala samhällstjänster.

Bild 1: Interoperabilitets nivåer för integrerade digitala samhällstjänster – EU:s program för interoperabilitet ISA²

Öppen källkod, öppna standarder, öppna data och öppen innovation

Öppen teknologi och innovation är en centrala mekanismerna för att lyckas med att utveckla hållbara digitala samhällstjänster. Detta för att skapa delaktighet och möjligheter att samarbeta med fler typer av aktörer som kan bidra till en vision om en hållbar digital utveckling för att innovera och hitta lösningar på existerande och framtida samhällsproblem. Stora techbolag, plattformsägare, och startups använder öppen teknologi och innovation som en central mekanism för att möjliggöra det digitalt paradigmskiftet. Exempelvis är att lejonparten av de tjänster som erbjuds på Amazons Web Services är byggda på öppen källkod, som tillgängliggöras via enhetlig digital infrastruktur som mjukvarukomponenter, lagringskapacitet och datorkraft beroende på användarnas behov. Clear Byte har genomfört undersökningar inom transportsektorn om hur öppna data – som bygger på principer från öppen källkod och standarder, bidrar till mervärde för aktörer och tredjepartsutvecklare. Resultat visar också att interoperabla digitala resurser som byggs på öppen teknologi och standarder skapar förutsättningar för utbyte av data och information. Du hittar flera artiklar om öppen källkod och öppen data på vår hemsida.