Om Clear Byte

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Om Clear Byte

Clear Byte är en idéburen organisation som verkar i gränslandet mellan forskning och utveckling. Organisationen är registrerad som ideell förening i Västra Götaland sedan 2011 och klassificerades allmännyttig 2018 av Skatteverket.

Vi arbetar för att skapa hållbar digital utveckling ur ett samhällsperspektiv. Detta innebär att skapa förutsättningar för att tillvarata synergieffekter och möjliggöra innovation inom och mellan samhällssektorer. Där nyttan av digital transformering; som exempelvis automatiserat beslutsstöd och sömlöst datautbyte, används för att främja digital samhällsutveckling. Vi ser oss som en långsiktig och strategisk samarbetspartner för att utbilda, utveckla förmågor, metoder, teknologi, digital resurser och infrastruktur som kan tillämpas för att möjliggöra digital transformation och skapa lösningar på samhällsutmaningar.

Värdegrund

Våra grundprinciper bygger på samarbete, delaktighet och öppenhet för att främja demokratisering och tillit till samhällets förmåga att leverera mervärde och digital tjänster kopplat till digital transformering och utveckling. Vi tror som civilsamhällesaktör att idéburet deltagande i välfärden är betydelsefullt för att möjliggöra ett ekosystemperspektiv som inkluderar alla delar – inte bara privat och offentlig sektor, för att skapa delaktighet och öppenhet kopplat till digital transformation och samhällsutveckling.

Partnerskap för hållbar transformation och digital samhällsutveckling

Vi betraktar digital transformation som en kontinuerlig förändringsprocess som förutsätter fortlöpande kunskapsinhämtning och utveckling av förmågor för att identifiera, absorbera och tillämpa framväxande-ny digital teknologi. För att vara relevant och delaktig i den digitala samhällsutvecklingen. Digital transformation förutsätter fortlöpande korrigering av strategier, förändring av verksamhet/affärsmodeller, anpassning av verksamhetsresurser och strukturer för att bygga dynamiska och generativa verksamhetsförmågor. Dynamiska skiljer sig från ordinära förmågor vilket upparbetas för att hantera daglig drift av verksamheten som exempelvis administration, försäljning, personalfrågor med mera för att vidmakthålla status quo.

Forskning visar att digital transformation är oförenligt med långa ledtider, vattenfallsmodeller, informationssilor vilket utmärker stora delar av offentlig sektor idag. Studier visar tydligt att dynamiska förmågor måste byggas och kan inte upphandlas eller införskaffas på den öppna marknaden. Detta eftersom digital transformation förutsätter fortlöpande anpassning för att tillvarata framväxande digital teknologi och leverera mervärde till slutanvändare. Implicit betyder detta att gängse programvara och IT-stödsystem som finns tillgängligt på marknaden inte möjliggör digital transformation.

Genom strategiskt partnerskap kan Clear Byte erbjuda samarbete kring fortlöpande utveckling av dynamiska förmågor, digitala resurser och infrastruktur. Detta för att möjliggöra digitala samhällstjänster som generera mervärde till slutanvändare och medborgare vilket är centralt för att möjliggöra digitala transformation av samhället. Som allmännyttig idéburen organisation har vi inget vinstintresse och förespråkar öppna teknologier och standarder för att undvika marknadstrender, inlåsningseffekter och leverantörsberoende som utgör hinder för digital transformation och utvecklingen.

Fokusområden

Förutom kunskap och erfarenhet om mekanismer och principer som driver digital transformation och utveckling, erbjuder Clear Byte expertkunskap inom vissa fokusområden. Kontakta oss på info[at]clearbyte.org om du är intresserad av strategiskt samarbete och partnerskap eller har förslag på samarbetsprojekt.

Integrerade digitala samhällstjänster

Definitionen av integrated public services enligt EU:s program för interoperabilitet ISA²; interoperabla dataset och mikrotjänster som utgör ett enhetligt byggblock som kan sättas samman och återanvändas i fler integrerade digital samhällstjänster. För att möjliggöra liknade byggblock måste dataset kunna utbytas horisontellt mellan samhällssektorer utan behov av anpassning med bibehållen förståelse för både människa och maskin. Detta definieras som semantisk interoperabilitet när data som representerar strukturer, regler, logik, temporala och geografiska koncept kan tolkas och återanvändas utan anpassning över bransch och landsgränser. Organisatorisk interoperabilitet syftar på förmågan att harmonisera digitala tjänstebeskrivningar av servicenivåer, kvalitet, leveranser utan behov av anpassa organisationsprocesser, strukturer och rutiner mellan producenter och konsumenter av tjänster.

Initialt fokuserar Clear Byte på nivåerna för semantisk och organisatorisk interoperabilitet för att identifiera hinder och betydelsefulla designprinciper för att realisera integrerade digitala samhällstjänster.

Bild 1: Interoperabilitets nivåer för integrerade digitala samhällstjänster – EU:s program för interoperabilitet ISA²

Öppen källkod, öppna standarder, öppna data och öppen innovation

Öppen teknologi och innovation är en centrala mekanismerna för att lyckas med att utveckla hållbara digitala samhällstjänster. Detta för att skapa delaktighet och möjligheter att samarbeta med fler typer av aktörer som kan bidra till en vision om en hållbar digital utveckling för att innovera och hitta lösningar på existerande och framtida samhällsproblem. Stora techbolag, plattformsägare, och startups använder öppen teknologi och innovation som en central mekanism för att möjliggöra det digitalt paradigmskiftet. Exempelvis är att lejonparten av de tjänster som erbjuds på Amazons Web Services är byggda på öppen källkod, som tillgängliggöras via enhetlig digital infrastruktur som mjukvarukomponenter, lagringskapacitet och datorkraft beroende på användarnas behov. Clear Byte har genomfört undersökningar inom transportsektorn om hur öppna data – som bygger på principer från öppen källkod och standarder, bidrar till mervärde för aktörer och tredjepartsutvecklare. Resultat visar också att interoperabla digitala resurser som byggs på öppen teknologi och standarder skapar förutsättningar för utbyte av data och information. Du hittar flera artiklar om öppen källkod och öppen data på vår hemsida.