Öppen källkod, standard och systemlösning

Obs! notera att innehållet uppdateras löpande.

Fenomen som öppna data, standarder och lösningar bygger på principer från öppen källkod om deltagande, samarbete och delande av immateriella rättigheter kopplat till mjukvara och systemstöd.  Det finns många fördelar att nyttja öppen källkod förutom att det ger användaren möjligheter att modifiera och distribuera mjukvaran vidare för återanvändning beroende på vilken licens som används  De fördelar som nämns i samband med öppen källkod brukar vara interoperabilitet, transparens, säkerhet, kostnad och flexibilitet. Ett  praktisk motiv till att nyttja och investera i öppen källkod, standarder och lösningar är att frigöra sig från proprietära lösningar och leverantörsberoenden. EU kommissionens strategi för öppen källkod lyfter behovet av interoperabilitet inom EU för att förbättrade effektivitet och återanvändning. Detta manifesteras genom att EU investerar i öppen källkod och standarder för att integrera och harmonisera IT-stödsystem. Exempel på detta är INSPIRE direktivet för harmonisering av geodata inom EU,  DCAT-AP för att standardisera beskrivning av maskinellt indexerbara öppna datakataloger och CPSV-AP som är en standardiserad data och begreppsmodell för att beskriva tjänster inom offentlig verksamhet.  Investeringar inom öppna källkod är oftast fokuserat på mjukvara för grundläggande IT-infrastruktur och plattformar. Exempel på IT-infrastruktur som EU investerar i är Eclipse vilket är en utvecklingsplattform för mjukvara som innefattar stöd för databaser, datautvinning, användargränssnitts med mera. Spanska staten investerar i öppen källkod för att tillhandahålla öppna data som användas på regional och nationell nivå, och finns tillgängligt öppet på Github för alla som har behov av liknande infrastruktur.

Spain publishes source code of its open data platform (2017)

Idag har företag som Google, Amazon, Facebook och andra stora företag en öppen källkod först policy eftersom detta skapar konkurrensfördel gentemot proprietära mjukvara och systemlösningar. Vilket betyder att nyttjande av proprietära lösningar måste motiveras för ledning om inga öppna alternativ finns tillgängliga. Det är inte för att spara pengar bolagen väljer öppen källkod, utan för att det är det mest konkurrenskraftiga. Genom att investera i öppna källkod, systemlösningar och infrastruktur tillsammans med andra företag med liknande behov, säkerställs kvalité, tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet att anpassas mjukvaran för olika tillämpningsområden. Detta manifesteras genom att mycket av den digitala infrastrukturen som många innovativa entreprenörerna använder idag är öppen källkod (Linux, Git, MySQL, Node.js, MongoDB m.fl.).

Visa offentliga organisationer i Sverige väljer att investera i proprietära lösningar istället för att välja öppen källkod och systemlösningar. Exempel på detta är Göteborgs stads beslut att använda Office 365 (Office, Sharepoint, Exchange m.fl.) horisontellt i hela verksamheten. Vilket lett till stora kostnader och säkerhetsrisker som fick utrullningen av projektet att pausa eftersom Microsoft fick tillgång till känslig data och information. Öppen källkod eliminerar många säkerhetsrisker genom att det erbjuder insikt i hur mjukvaran är konstruerad och alla som vill kan granska att personlig och säkerhetsklassad data inte lagras och delas i andra syften. För att motverka att offentliga sektorn väljer proprietära källkod, systemlösningar och standarder behövs en förändring av ledarskap, attityd och kunskap om vilka fördelar öppen källkod ger upphov till. Vilket inte alltid är enkelt eftersom privat bolag satsar stora resurser på att behålla och locka offentliga organisationer att använda deras proprietära lösningar. Detta manifesteras genom att politiker från Göteborgs stad blev inbjudna till konferens till Microsoft i Seattle.

Speciellt viktigt att investera i öppen källkod och systemlösningar är det för offentliga organisationer som behöver innovera och hitta nya lösningar på existerande och framtida samhällsproblem. Dels för att skapa interoperabilitet mellan offentliga organisationer som behöver återanvända och kombinera data via öppna standarder och IT-infrastruktur. Om offentliga organisationer använder IT-infrastruktur som är baserat på öppen källkod kan anpassning och utveckling återanvändas av andra organisationer, som i fallet med spanska statens öppna data lösning. Skulle merparten av alla licenskostnader istället investeras i att utveckla och förbättra öppen källkod skulle alla vinna på det, medborgare, offentliga organisationer, och företag. Redan idag investerar Oracle, Amazon, Dell, Intel, Google och många fler i öppen källkod för IT-infrastruktur och mjukvara för persondatorer. Öppen källkod, standarder och systemlösningar går hand i hand och möjliggöra deltagande och samarbete mellan medborgare och myndigheter.

Proprietära lösningar kan också stödja öppna standarder eftersom kunder och användare kräver och behöver detta, som exempelvis HTTP & HTML standarden för webbläsare. Men bolag som säljer proprietära lösningar följer öppna standarder om det gagnar deras egna agenda eller om det finns påtryckningar från användarna. Exempel på detta är Internet Explorer som gjorde egna tillägg som bara fungerade i deras webbläsare och som inte stöds av den  standard som W3C förespråkare för HTML och JavaScript. Vilket lede till stora säkerhetsproblem och huvudbry för webbdesigners då  webbsidor såg olika ut beroende på vilken webbläsare man använde på 1990 & 2000-tallet. Men även Microsoft har förändrat sina affärsmodeller och investera i öppen källkod för att vara mer innovativa och konkurrenskraftiga. Exempelvis drivs delar av IT infrastrukturen för Microsoft molntjänst Azure av Linux .

Open Source is all about community and ecosystem. No company can survive without a healthy ecosystem and Microsoft knows it very well. – How Microsoft Is Shifting Focus to Open Source (2017)

Dessutom har Microsoft  insett att inget bolag som villa vara innovativa och konkurrenskraftiga kan överleva utan ett fungerande ekosystem och community med frivilliga och aktiva deltagare som bidrar till vidareutveckling. Vilket ställer frågan varför inte offentliga organisationer i större utsträckning investerar sin resurser för att delta, bidra och utveckla öppna ekosystem där privatpersoner och företag kan delta och bidra till att utveckla mjukvara och standarder för att lösa gemensam problem och utmaningar. Läs mer om historien och principerna för öppen källkod på projektets sida för teoretisk ramverk.

Sammanfattning

Öppen källkod driver digital utveckling och möjliggör innovationer i takt som ingen proprietär leverantör av mjukvara kan matcha. För hålla jämn takt med den digitala utveckling behöver offentliga organisationer och myndigheter skaffa sig förmågor att använda, delta och samarbeta i öppen källkod projekt. Öppen källkod ger tillgång till IT-infrastruktur som driver de största digitala plattformarna idag, vilket också kan anpassas och användas för utmaningar och digitalisering av samhället. Förutom de interna IT-förmågorna, finns tillgången till kompetens och viljan att lösa gemensamma problem inom communities och ekosystem av utvecklare och företag som driver och bidrar till öppen källkod projekt. Dessutom sker uppdatering, korrigering och utveckling av nya funktionalitet löpande inom communityn som också kommer alla användare till del. Alla som deltar i öppen källkod projekt kan själva initiera förslag av funktionalitet som medlemmarna gemensamt prioriterar och utvecklar. Om inte önskade funktionalitet inplaneras tillräckligt snabbt eller prioriteras av de andra medlemmarna, är det fritt fram att driva utvecklingen på egen hand och tillgängliggöra den. Oavsett om man deltar eller driver ett öppen källkod projekt är skapandet och odlande av ett fungerande community viktigt för att få personer, organisationer och företag att delta. För att locka medlemmar är det viktigt att dokumentera projektet,  målsättningar, kod, användarfall och hur man kan delta med olika uppgifter, från att rätta buggar, dokumentera, underhålla webbsida med mera. Det finns guider och tips för att driva ett community som också är en bra introduktion till att förstå hur öppen källkod projekt fungerar. För att offentliga organisationer och myndigheter skall hänga på den digitala transformeringen räcker det inte bara att tillgängliggöra öppna data och fortsätta förlita sig på proprietär mjukvara och systemlösningar. Genom att använda offentliga medel för att investera i  utveckling av öppna systemlösningar och standarder skapas förutsättningar för att bättre återanvända mjukvara, IT-infrastruktur och data horisontellt i samhället genom att anamma öppen källkod principer om öppenhet, delaktighet och samarbete.

Principer för öppen källkod, standarder och lösningar

  • Investering i öppen källkod, standarder och systemlösningar kan återanvändas och nyttjas av andra organisationer
  • Öppen källkod och öppen data bygger på samma grundprinciper och fungerar bäst om det finns en aktiv community
  • Återanvändning av öppna data behöver öppna standarder och mjukvara så även IT-infrastruktur för att tillgängliggöra data kan återanvändas
  • Kombinationen av öppen källkod och öppna data skapar större möjligheter att skapa lösningar på gemensamma problem och delaktighet av personer utanför den egna organisationen
  • Bygga förmågor för att delta och samarbete i öppen källkod projekt är viktigt för att interagera och nyttja kompetens hos deltagare som finns i community och ekosystem

 

Kommentera