Kongruenta verksamhetsstrukturer – digitalt värdeskapande del 2

För att erhålla mervärde från partnerskap behöver verksamhetsstrukturerna vara anpassade och matcha varandra för att samarbeta. Detta för att snabbt och effektivt genomföra beslutsprocesser, förändringsprojekt, kunskapsöverföring med mera. Kongruenta strukturer är den andra övergripande mekanismen som identifierades i undersökningen om data och informationsutbyte inom partnerskap mellan tågoperatörer och Trafikverket. Den första mekanismen belyser interoperabilitet för digital resurser och infrastruktur.

Undersökningen genomförde ett halvt dussin intervjuer med personer som hade strategiska roller och var ansvariga för IT-infrastruktur, integration eller arbete med planering av tågtrafik. I undersökningen ingick nationella tågoperatörer inom person, godstrafik, kollektivtrafik och systemleverantörer som är avtalskunder till Trafikverket. Tre generella mekanismer identifierades för digitalt värdeskapande. Detta är en introduktion till en av mekanismerna, läs mer om studien på webbsidan för projektet.

Strukturer för transparent informationsutbyte

Flera underkategorier till kongruenta strukturer identifierades. En av dom är strukturer för systematiskt informationshantering för att effektivt koordinera samarbetet och delge relevant information till rätt aktör vid rätt tillfälle. Idag finns det otillräckliga strukturer för utbyte av information vilket skapar problem med exempelvis informationsöverflöd vid hantering av lägesbilder vid trafikavvikelser. Detta eftersom den mesta av informationen som delas sker via e-post, chatt och telefon till inblandade aktörer oavsett om det är relevant eller inte. Ett annat problem med nyttjande av e-post, chatt och telefon är att informationen som delas är svår att strukturera, hantera och lagra på ett enhetlig sätt. Detta försvårar återskapandet av händelseförlopp och möjligheten att arbeta med erfarenhetsåterföring.

En annan underkategori illustrerar vikten av symmetrisk och transparent informationsdelning. Detta för att motverka användningen av informella informationskanaler och överenskomna rutiner. Detta kan leda till att personer eller organisationer inte får tillgång till rätt information på grund av den mänskliga faktorn eftersom man istället förlitar sig på informella kontaktnät. Detta kan leda till asymmetrisk informationsdelning och påverka tilliten mellan samarbetspartner då detta kan upplevas oprofessionellt och favoriserande.

För att komma till rätta med problemet med informationsutbyte behövs anpassade strukturer för att sköta interaktionen inom olika typer av samarbeten. Flera av organisationerna i undersökningen har skapat specifika strukturer, processer och rutiner för att data-informationsutbyte skall fungera effektivt. Exempelvis genom att skapa webbportaler och API:er för att underlätta kommunikationen med tjänsteutvecklare och tredjepartsaktörer. Detta för att systematisera och effektivisera interaktionen, och möjliggöra att flera aktörer kan bidra till tjänsteutvecklingen inom transportsystemet genom att tillhandahålla öppna data.

Kongruenta strukturer visar på behovet av matchande strukturer beroende på typ av aktör för att möjliggöra mervärde för båda parter. Detta kan vara temporära strukturer i form av hackathons för att laborera med nya idéer och nätverka med nya aktörer. Eller inom existerande partnerskap för att utforma strukturer som över tid bidrar till ömsesidiga mervärde när parterna länkar samman processer och rutiner.

Bilden visar samtliga underliggande teman som ingår i kongruenta strukturer för digitalt värdeskapande.

Kongruenta strukturer

Mer om digitalt värdeskapande inom partnerskapet mellan tågoperatörer och Trafikverket finns på resultatsida.

Lämna ett svar