Värdeskapande mekanismer inom samarbete mellan tågoperatörer och Trafikverket – Del 1

Nyligen avslutad studie undersökte tågoperatörers perspektiv av vad som genererar mervärde och utgör hinder inom partnerskapet med Trafikverket att koordinera samarbetet kring svensk järnväg. Den första övergripande mekanismen av tre, belyser värdeskapande inom data-informationsutbyte och IT-systemstöd som används inom partnerskapet.

Ett dussintal personer intervjuades som hade strategiska roller och var ansvariga för IT-infrastruktur och integration eller arbete med planering av tågtrafik. I studien ingick nationella tågoperatörer inom person, godstrafik, kollektivtrafik och systemleverantörer som är avtalskunder till Trafikverket. Tre övergripande värdeskapande mekanismer identifierades – interoperabilitet för utbyte av digitala resurser, synergiskapande förmågor och kongruenta strukturer. Läs mer om studiens metod och frågeställning.

Interoperabilitet

Den övergripande mekanismer för interoperabilitet belyser behovet att utbyta nya såväl som existerande digitaliserade processer och affärsobjekt med bibehållen betydelse över organisationsgränser utan anpassning. Den första underkategorin beskriver betydelsen av ett harmoniserat systemstöd och flexibel digital IT-infrastruktur för att koordinera samarbetet. I dagsläget är IT-stödet inom partnerskapet inte tillräckligt integrerat eller flexibelt för att fungera som en helhet, vilket påverkar allt från operativ hantering av exempelvis trafikavvikelser, till strategisk planering av underhåll och resurstilldelning av järnvägsinfrastruktur. På grund utav att det branschöverskridande systemstödet är fragmenterat, krävs det manuell hantering för att kopiera information från olika system för att skapa en översikt av transportsystemet. Exempelvis finns ett 30 tal IT-system och program bara för att analysera och diagnostisera järnvägsinfrastruktur.

Den andra under kategorin av mekanism beskriver betydelsen av nyttja etablerade öppna standarder för utbyte av digitala resurser – data, information och modeller med mera. Mekanismen syftar på möjligheten att utbyta digitala resurser med bibehållen betydelse över organisation och nationsgränser. Detta skapar värde eftersom tid och pengar inte behöver läggas på att tyda betydelsen av digitala resurser. Det bidrar också med att skapa kontext genom att olika tolkningar av affärsobjekt och begrepp kan länkas samman. Möjligheten att länka samman självförklarande digitala resurser och beskriva hur de tolkas och nyttjas i olika branscher är en grundförutsättning i ett digitaliserat samhälle. Där mycket av data genereras av smarta tjänster, internet-of-things, fordon och enheter. Exempelvis efterfrågas i studien tillgång på historisk och aktuell försenings- och underhållsstatus, flaskhalsar, hastighet, tillfälliga hastighetsbegränsningar et cetera som interoperabla digitala resurser. Detta skulle göra det enklare att förutsäga trafikflöden och nyttja det i digitala tjänster som kan ge resenärerna bättre möjligheter att välja bästa resealternativet med hjälp av realtids prognoser vilket skulle gynna transportsystemet som helhet.

Bilden visar på samtliga underliggande teman som ingår i mekanismen för interoperabilitet.

Interoperabilitet för data och informationsutbyte.
Interoperabilitet

Mer information om värdeskapande mekanismer i studien finns på resultat och diskussionssida. Undersökningen är en del av forskning och utvecklingsprojektet – metod för värdeskapande öppna data och går att läsa om på projekthemsidan.

Lämna ett svar