Vanligt förekommande hinder kopplat till tjänsteutveckling baserat på öppna data

Studier som Viktoria Swedish ICT har genomfört på uppdrag av Trafikverket visar att tjänsteutveckling baserat på öppna data är förenligt med olika hinder. För att bättre förstå hinder och behov som rör användning av öppna data vid tjänsteutveckling, initierades ett projekt 2014 för att undersöka hur ägare och leverantörer av öppna data kan skapa värde för tjänsteutvecklare. Utgångspunkten för projektet vara att betrakta öppna data som en tjänst och studera vad som skapar värde för tredjepartsutvecklare. Anledningen till att projektet fokuserade på tredjepartsutvecklare, är att det är en heterogen grupp brukare med vitt skilda drivkrafter för att nyttja öppen data.

Problem

Tredjepartsutvecklare är en aktör som använder en färdig infrastruktur för att erbjuda produkter och tjänster, exempel på detta är App Store/iOS, Playstation, Nintendo med flera. Även öppna data kan ses som en tillgänglig infrastruktur och resurs som kan användas av tredjepartsutvecklare. Skillnaden är att öppna data erbjuds av olika organisationer och myndigheter, vilket leder till att infrastrukturen ofta skiljer sig åt och finns tillgänglig via olika portaler som använder olika format och standarder. Bristen på enhetliga standarder och att öppna data finns tillgängligt via ett flertal portaler, gör att tredjepartsutvecklare måste navigera mellan olika hinder, kopplat till vem som är ägare och leverantör av öppna data.

I det aktuella projekt har intervjuer och enkätundersökningar från tidigare studier sammanställts angående hinder som är kopplat till tredjepartsutveckling baserat på öppna data från Trafikverket. I projektet ingår även forskning som bedrivits kring hinder som uppkommit under hackathons och möjligheterna att skapa livskraftiga tjänster med hjälp av öppen data (Hjalmarsson, Johannesson, Jüll-Skielse, mfl. 2014). Vilket resulterat i att projektet har identifierat sju stycken återkommande hinder som listats nedanför med tillhörande beskrivning. Övriga hinder som förekom var inte lika signifikanta eller var inte representativa för tredjepartsutvecklare som helhet för att inkluderas i listan. De datakällor som tredjepartsutvecklare nyttjat i studierna har till stor del varit trafik och transport relaterad data från Trafikverket och Trafiklab (Samtrafiken). De hinder som presenteras är antagligen applicerbara inom andra domänområden där öppna data är vanligt (behöver verifieras av kompletterande studier).

HinderBeskrivning
H1Svårt eller otydligt hur tredjepartsutvecklare kan kommunicera problem och behov med dataägare eller leverantörer
H2Bristande eller ofullständig dokumentation rörande vanliga problem och exempel av användning
H3Komplexa och/eller otydliga licensregler vad som gäller för vidare bearbetning och lagring av data
H4Bristande eller kort förvarning angående förändringar av datakällor, både tekniskt och innehållsmässigt
H5Bristande eller avsaknad användning av internationella standarder och syntax
H6Bristande kvalité eller avvikelse i data
H7Bristande tillförlitlighet och leverans av data

Hindren utgör en dimension av tre som ingår i en modell som utvecklats inom ramen för projektet, vilket syftar till att på ett mer strukturerat sätt samla och tydliggöra problem beträffande tredjepartsutveckling baserat på öppna data.

Kommande inlägg kommer förklara de andra två dimensionerna av modellen. Samt presentera förslag på hur öppna dataägare och leverantörer kan skapa bättre förutsättningar för tredjepartsutvecklare att använda öppna data för att skapa livskraftiga tjänster.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com, licensed by CC 3.0 BY

Lämna ett svar