Utvecklingsfaser vid användning av öppna data

Tjänsteutvecklare upplever olika hinder beroende på vilken fas av utvecklingsarbetet de befinner sig. Att använda öppna data vid tjänsteutveckling är förenligt med olika hinder under olika faser av utvecklingsarbetet. Föregående artikel förklarade sju vanligt förekommande hinder, kopplat till tjänsteutveckling baserat på öppna data. Dessa hinder inverkar olika mycket under olika faser av utvecklingsprocessen. För att belyser vilka hinder som  är mest problematisk vid olika tidpunkter, behövs en förståelse av vilka faser som förekommer i arbetet med tjänsteutveckling baserat på öppna data.

Det vissa sig att vissa hinder genererade problem i början av arbetet, medans andra inte vara ett problem förrän senare i utvecklingsprocessen. Exempel på detta var licensavtal som till en början kunde vara svåra att tyda eller saknade detaljer om huruvida  bearbetning och förädling av data var tillåtet. När väl tredjepartsutvecklaren överkommit hindret med licensregler så återkommer inte detta problem i senare faser av utvecklingsarbetet (såvida licensreglerna inte förändrades). Andra hinder, som exempelvis bristande kvalitet eller avvikelser i data, visade sig inte var ett problem förrän senare i processen. Detta berodde på olika saker, som exempelvis att tredjepartsutvecklaren inte hunnit sätta sig in i alla detaljer vid stora datamängder, eller att avvikelse inte uppdagats eftersom utförliga testning och användning av data inte varit genomförbart förrän senare i utvecklingsprocessen.

investments-balance

Eftersom de hinder som identifierats från tidigare studier hade olika inverkan under olika faser av utvecklingsprocessen, behövdes en indelning för att synliggöra implikationen av hindren fördelade på olika faser av processen. Som inspiration för att hur tredjepartsutvecklare arbetar med tjänsteutveckling, användes en kombination av Agil mjukvaruutveckling och tjänstedesign processen från tjänstestyrningsramverket ITIL. Tabellen nedanför beskriver de fyra faser som bygger på intervjuer och vanligt förekommande processer för mjukvara och tjänsteutveckling.

FaserBeskrivning
Design och idéutvecklingIdéer för en ny tjänst eller app kommer ofta ifrån egenupplevda problem eller identifiering av affärsmöjligheter, i samband med att öppna data finns tillgängligt
ImplementeringUnder fasen genomgår tjänsten flera versioner, från tidiga prototyper till färdig tjänst, samtidigt som eventuella affärsmodeller förfinas och färdigställs
Lansering och marknadsföringNär utvecklingsarbetet är färdigt behöver infrastruktur iordningställas för att tillhandahålla tjänsten, samt attrahera och nå ut till presumtiva användare
Leverans och vidareutvecklingNär tjänsten är lanserad börjar arbeta med att säkerställa kvalité och vidareutveckling av tjänsten

Att skapa tjänster på öppna data skiljer sig lite åt mot vanlig mjukvaruutveckling eftersom data till tjänsten kommer från en eller flera dataägare eller leverantörer. Det gör att det finns ett beroende mellan dataägare och tredjepartsutvecklare. I de fall data levereras utan avbrott och utan avvikelse är detta inte ett problem, men i regel  måste även datatjänster underhållas och uppdateras – vilket leder till att tredjepartsutvecklare då måste anpassa sina egna tjänster. Slutligen behöver tredjepartsutvecklare även arbeta med vidareutveckling av tjänsten för att skapa ökat mervärde för slutanvändare vilket är en iterativ process.

Nästa artikel kommer ta upp den sista dimensionen av modellen, som visar på olika typer av tredjepartsutvecklare från tidigare studier och vilka förutsättningar dessa har att skapa livskraftiga tjänster baserat på öppna data. Modellen för hinder kopplat tredjepartsutveckling är en artikel inom fokusområdet öppna data.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com, licensed by CC 3.0 BY

Lämna ett svar