Kongruenta verksamhetsstrukturer – digitalt värdeskapande del 2

För att erhålla mervärde från partnerskap behöver verksamhetsstrukturerna vara anpassade och matcha varandra för att samarbeta. Detta för att snabbt och effektivt genomföra beslutsprocesser, förändringsprojekt, kunskapsöverföring med mera. Kongruenta strukturer är den andra övergripande mekanismen som identifierades i undersökningen om data och informationsutbyte inom partnerskap mellan tågoperatörer och Trafikverket. Den första mekanismen belyser interoperabilitet för digital resurser och infrastruktur.

Fortsätt läsa ”Kongruenta verksamhetsstrukturer – digitalt värdeskapande del 2”

Interoperabilitet för digital resurser och infrastruktur – Digitalt värdeskapande del 1

Nyligen avslutad studie undersökte tågoperatörers perspektiv av vad som genererar mervärde och utgör hinder inom partnerskapet med Trafikverket för data och informationsutbyte. Den första mekanismen för digitalt värdeskapande av tre, belyser interoperabilitet för digitala resurser och infrastruktur.

Fortsätt läsa ”Interoperabilitet för digital resurser och infrastruktur – Digitalt värdeskapande del 1”

Test av Trafikverkets API för trafikinformation

Profilbild Trafikverket

Trafikverket tillhandahåller flera öppna datatjänster, en av dessa är API:et för trafikinformation. API:et började som en renodlad tjänst för tåg, vilken senare utökades med vägdata som också finns tillgängligt i datatjänsten Datex. Vår granskning av olika API:er är ett led i arbetet att belysa hinder och behov kring nyttjande av öppna API:er från ett användarperspektiv. Tanken med testerna är att ge konstruktiv feedback till dataägarna när det gäller sådant som kan förbättras, samt visa på bra exempel och lösningar som kan inspirera andra dataägare. Läs mer om bakgrunden till varför vi granskar öppna API:er och öppna datakällor. Läs hela testet

Vanligt förekommande hinder kopplat till tjänsteutveckling baserat på öppna data

Studier som Viktoria Swedish ICT har genomfört på uppdrag av Trafikverket visar att tjänsteutveckling baserat på öppna data är förenligt med olika hinder. För att bättre förstå hinder och behov som rör användning av öppna data vid tjänsteutveckling, initierades ett projekt 2014 för att undersöka hur ägare och leverantörer av öppna data kan skapa värde för tjänsteutvecklare. Utgångspunkten för projektet vara att betrakta öppna data som en tjänst och studera vad som skapar värde för tredjepartsutvecklare. Anledningen till att projektet fokuserade på tredjepartsutvecklare, är att det är en heterogen grupp brukare med vitt skilda drivkrafter för att nyttja öppen data. Läs mer

Tågtavla för pubar

Senaste inlägget efterfrågade vi var tjänsteinnovation på öppna data tagit vägen. Det visar sig att det finns intressant tjänster som nyttjar öppna data för att lösa lite annorlunda vardagsproblem. I Linköping skapades en tågtavla för en pub som visade om det fanns tid att ta en stor, liten öl eller om det var dags att springa till tåget. Vilket visar på bredden av  användning av öppna data och användningsområde som troligen inte var påtänkt när datakällan publicerades. Om data skall kunna användas inom ett brett användningsområde förutsätter det att datakällorna är enkla att använda. Detta kan vara att erbjuda data i standarder och format som är enkla att förstå för utvecklare. Var data om hur snabbt enskilda besökare dricka en öl framgår inte av artikeln.

Tågtavlan på puben visar på möjligheter som kan skapas utifrån egenupplevda behov om rätt data finns tillgängligt. Vilket i sin tur leder till betydelsen för öppna dataägare att arbetar med tillgängliggörande av data som är lätt att hitta och enkelt att använda. Hinder kopplat till användning av datakällor är en artikel inom fokusområdet öppna data

Vart tog tjänsteinnovationer på öppna data vägen?

Ungefär samtidigt som vi lanserar ett nytt fokusområde där vi undersöker några av anledningar till att så få innovativa tjänster skapas baserat på öppna data, publicerar SKL ett brev till regeringen och manar till främjande av data driven innovation med hjälp av öppna data. Vi grundar våra efterforskningar dels på studier som är gjord med tjänsteutvecklare som använder öppna data från Trafikverket och Samtrafiken som startade 2014.

interview1_noun_344080

Genom intervjuer och enkäter med utvecklare har studierna tagit reda på vilka hinder tjänsteutvecklare upplever när de bygger tjänster baserat på öppna data. Vi kommer i mer detalj beskriva olika problemområden tjänsteutvecklare måste navigera för att skapa fungerande tjänster på myndighet och offentliga institutioners data. Ett av de goda exempel som SKL refererar till använder data från Trafikverkets API för tåginformation, vilket varit en av de datakällor som ingår i de studier vi refererar till. Läs mer om vårt fokusområden öppna data och kommande artiklar som kommer publiceras för hur hinder kan undanröjas så flera värdeskapande tjänster kan skapas för slutanvändare.

Partnerskap mellan öppna dataleverantör och tredjepartsutvecklare

I föregående inlägg om öppna data beskrevs värdeskapande mekanismer för tredjepartsutvecklare som använder öppna datatjänster för att utveckla egna produkter och tjänster. Kunskapen bygger på studier gjorda av Viktoria Swedish ICT för användare av Trafikverkets öppna datatjänster.

För att tredjepartsutvecklare som arbetar med öppna data skall vara effektiva i sitt arbete med att utveckla tjänster har det visat sig att olika typer av stödfunktioner behövs. Vilka stödfunktioner detta är kan variera mellan olika utvecklare och beroende på i vilken fas de befinner sig. Studier visar att tredjepartsutvecklare som redan har integrerat och använder öppna datatjänster för egna produkter och tjänster har ett behov att förmedla behov och krav till leverantören av öppna data. Denna stödfunktionen skiljer sig inte från en traditionell kundrelation där användare köper affärskritiska tjänster där leverantören behöver vara lyhörd för kunders behov och krav. Skillnaden är att öppna data som Trafikverket tillhandahåller är grattis och finns publikt tillgängligt genom enkel registrering.

Som myndighet har Trafikverket krav på sig att tillhandahålla information som beskrivs i det statliga PSI (public sector information) direktivet. Trafikverket har dessutom själva deklarerat att man skall erbjuder datatjänster av hög kvalité så att externa aktörer kan bygga slutanvändartjänster som skapar värde för resenärer och trafikanter. Vilket gör tredjepartsutvecklare till en viktig intermediär aktör för att leverera värde till resenärer och trafikanter.

Dessutom har tredjepartsutvecklare möjligheter att innovera och skapa nya slutanvändartjänster som inte en myndighet har och kan således vara delaktig att skapa både socialt och ekonomisk värde. Men för att tredjepartsutvecklare skall vara effektiva i detta arbete behöver de möjligheter att kommunicera behov och krav även om de använder en gratistjänst. Vad studier också visat är att partnerskap mellan tredjepartsutvecklare och öppna data leverantören varit en viktig komponent för att skapa slutanvändartjänster, exempel på detta är Trafiken.nu. Partnerskap visar sig möjliggöra skapande av produkter och tjänster som inte hade varit möjligt var part för sig, anledningen till detta är att olika aktörer kan tillföra unik kunskap och erfarenhet när de ingår ett partnerskap. Bland annat visar det sig att det är viktigt att skapa och anpassa partnerskap mellan öppen dataleverantören och tredjepartsutvecklare för att skapa livskraftiga produkter och tjänster. Mer ingående hur detta samarbete kan förbättras och vilka behov och krav som vanligtvis uppstår förklaras mer i detalj i kommande inlägg.

Öppna data och värdeskapande mekanismer

För att tredjepartsutvecklare skall vara effektiva i sitt arbete med att skapa produkter och tjänster som håller hög kvalitet behöver organisationer som tillhandahåller öppna data arbeta med mekanismer som skapar värde för utvecklare. En studie som gjorts av Viktoria Swedish ICT och Trafikverket har tittat på vilka mekanismer som stöder tredjepartutvecklare att skapa och utveckla tjänster som bygger på öppna data.

Genom att djupintervjuer med företag och privatpersoner som använder trafikinformation från Trafikverket har studien utvecklat ett embryo till en modell som visar vilka processer och principer som är viktiga för att hjälpa utvecklare när de arbetar med öppna datatjänster. De värdemekanismer som framkommit under studien visar på områden som är viktiga och innefattar en eller flera processer som leverantören av öppna data måste arbete med för att stödja utvecklare. Ett av kriterierna för att data skall betraktas som öppna data är att det är gratis att använda och finns tillgängligt i maskinläsbart format. Studien har visat att många av mekanismerna som skapar värde för tredjepartsutvecklare efterliknar förhållande mellan tjänsteleverantör och konsument. Där det bland annat finns support, dokumentation och möjligheter för kunder av tjänster att kommunicera behov och krav. Att öppna data per definition är en gratistjänst verkar inte förändrar förhållandet mellan producent och konsument av tjänster.

Kommande inlägg kommer förklara dessa värdemekanismer mer i detalj. Listan nedanför visar vilka mekanismer som framkommit i studien som är värdeskapande för tredjepartsutvecklare, notera att dessa kan ändras då studien är pågående.

  • Dataformat
  • Dataupplösning
  • Förädling av tjänsteinnehåll
  • Support och dokumentation
  • Kundrelation och partnerskap
  • Öppenhet och transparens

Vill du veta mer om den pågående forskningen kan du läsa rapporten som finns publicerad på Viktoria Swedish ICT.

YouBongo – Öppen Data Visualisering

Efter intensivt arbete publicerar vi nu en ny modul till YouBongo för visualisering av öppen data (open data). Detta är en fortsättning av vår strävan att göra öppen data användbart för användarna. Vi fokuserar på att skapa möjligheter för användare att samarbete (crowdsourcing) och kommentera kring öppen data. Den första leverantörer av data är Trafikverkets tjänst för trafikinformation. Modulen för visualisering är en beta version och vi räknar med en period av inkörning innan vi fått alla detaljer på plats.

You Bongo - Traffic Info
You Bongo – Traffic Info

Modulen för visualisering av öppen data, visar användarens tillfälliga position och hur långt det är till olika trafiksituationer och incidenter. Detta gör det lätt för användaren att fokusera på det som är i närheten eller berör den sträcka han eller hon tänker köra.

Detta är bara första steget i vår ambition att tillgängliggöra samhällsnyttig information. Vi kommer fortsätta söka efter leverantörer som erbjuder offentlig data som vi kan anpassa och visualiseras på ett attraktiva sätt för användaren. Vi vill tacka Trafikverket för support under testnings fasen.