YouBongo uppdaterad med viktning av observationer

Den senaste versionen av YouBongo inkluderar en ny funktion för att vikta observationer som informativ/viktig, oviktig eller stötande. Den nya funktionen ger användare kan bygga på sitt rykte som flitigt sociala observatörer över tid. När användare bygg på sitt rykte öppnas nya funktioner för att göra mer avancerade observation och hjälpa till att moderera forumet för att formulera bättre observationer.

Viktning av Observationer
Viktning av Observationer

Observationer som är viktade som informativa får stjärnmarkeringar beroende på hur långt över normalfördelningen observationen är. Detta görs i sökögonblicket och beroende på användarens geografiska sökområde och kan snabbt ändras om andra observationer viktas som betydelsefulla i samma område.

Frekventa användare som samarbetar och bidrar med information till andra observationer tjänar mer ära än att skapa egna kring samma händelse. Detta leder till att nya funktioner blir tillgängliga för flitiga användare för att moderera och skapa mera avancerade observationer än det som är standard.

Tveeggad natur av social medier vid krishantering

I ett tidigare blogg inlägg (Sociala medier 2.0) diskuterade vi om hur social medier skulle kunna ge en bättre kontextuell lägesbild om inlägg kunde referera och länka information för att skapa en rikare bakgrund till meddelande. Så att nästa version av sociala medier kan skapar ett bättre ekosystem av information.

En artikel (The Guardian) om bombdådet vid Boston maraton, visar hur en journalist använde sociala medier som informationskälla under händelsen. Journalisten tar upp tolv fakta inlägg som skapades på Twitter i ett tidigt sked under bombdådet. Detta var inlägg som spreds snabbt och brett. Det tråkiga var att alla dessa fakta var felaktiga i vid tidpunkten då de spreds. Alla som vara med och spred vidare dessa fakta (retweet) späde på rykteskarusellen i ett försök att visa sitt avståndstagande. Vad många missade var att undersöka om detta var fakta som var grundande på sanningar eller var bekräftat av flera andra källor. Vad som hände med hjälp av Twitter var att dessa felaktiga fakta skapade en flod av vilseledande information. Vad artikelförfattaren vill förmedla är inte att avsäga Twitter som ett betydelsefullt forum för korta historier eller som informationskanal. Utan att många personer som använder forumet sprider information som de önskar vore sant eller vill visa andra på sitt engagemang. Sammanfattningsvis menar debattartikeln att Twitter fungerar som en tidig signal på att någonting händer, men snabbt förlorar sin roll som källa för värdefull information när händelseförloppet utvecklas.

Om någon känner till vetenskapliga artiklar som bygger på fältstudier om hur Twitter fungerar som informationskälla under krishantering, får gärna informera om det i kommentarsfältet.

Amerikanska krismyndigheten (FEMA) använder crowdsourcing för krishantering

Federal Emergency Management Agency (FEMA) uppdaterar sin mobila applikation med funktionalitet som tillåter medborgare att bidra med bilder till krissituationer.

FEMA Smartphone applikation
FEMA Smartphone applikation

Vid orkanen Sandy 2012 så var det mer än 4000 online volontärer som hjälpte FEMA att klassificera och kategorisera foto som medborgare bidrog med för att upplysa myndigheter om händelser och situationer. FEMA säger att det är oftast medborgare som är de första på plats och kan bidra med viktig information i början av en krishändelse. Som ett resultat av de lyckade crowdsourcing arbetet under orkanen Sandy, har nu FEMA nu inkluderat möjligheter för medborgare att ladda upp bilder med beskrivning och geotaggning.

FEMA Sandy 2012 – Crowdsourcing Mapping Video

YouBongo har redan denna funktion sedan ett år tillbaka, där det är möjligt att ladda upp bilder till observationer (med geografisk koordinater och tid) som medborgare skapar. Alla kan ta del observationsbeskrivningen och bilder som laddas upp i YouBongo utan konto. För användare som har ett konto (enkel registrering via YouBongo) finns det möjligheter att klassificera information som viktigt, informativt eller oviktigt, stötande, mm. Genom detta kan användarna samarbete (crowdsourcing) kring observationer av det sociala rummet eller social frågor. Krishantering vid orkanen Sandy visar att crowdsourcing kan vara ett viktigt verktyg för att få tillgång till information som hjälper myndiheter att planera och koordinera insatser.

Hur medborgardialog och crowdsourcing kan skapa hållbar utveckling

För att förstå hur crowdsourcing kan bira till hållbar utveckling inom demokratiseringsprocessen, måste vi fårstå vad som menas med begreppet crowdsourcing. Flera har hört talas om crowdfounding då det förekommit i media en del den senare tiden. Crowdfounding är en del av crowdsourcing, som är ett större begrepp och innefattar flera andra kategorier. Det man menar med crowdsourcing är att det är en modell för distribuerad problem och produktionslösning som nästan uteslutande sker on-line. Daren C var den som definierade den vetenskapliga definitionen av uttrycket.

Crowdsourcing design - www.designcrowd.com
Crowdsourcing design – www.designcrowd.com

Crowdsourcing innebär ett nätverk av användare som tillsammans arbetar med att lösa ett problem eller som utför en handling. En av de viktigaste komponenterna inom crowdsourcing är att alla deltagare får en ömsesidig nytta av att delta i aktiviteten. Tillfredsställelsen av att delta med sin kunskap och erfarenhet motiveras som oftast inte av monetära medel utan det brukar vara för social kontakt, intellektuell stimulans, personligt intresse, erkännande, med mera.

Clear Byte tror att om man sammanför komponenterna crowdsourcing och medborgardialog så kan man skapa ett forum för medborgare och skapat av medborgare, som bidrar till hållbar utveckling inom öppenhet och tillgänglighet. Det finns många exempel där man skapar ett digitalt forum i hopp om att medborgarna bara skall ge med sig av sin kunskap utan att erhålla något för sin uppoffring och tid. Samtidigt finns det många webbsidor med mindre bra design med låg användarvänlighet och dålig skalbarhet, vilket leder till att många inte orkar engagera sig. De krav vi ställer på våra tjänster är att skapa upplevelse och interaktivitet för användarna. Tjänsterna vi erhåller får heller inte utesluta användare som inte har visa tekniska plattformar (smartphones och läsplattor) utan skall gå att använda via normala webbläsare. Samtidigt som vi erbjuder specifik designat gränssnitt för användare av smartphone och läsplattor.

Genom god design och interaktivitet vill Clear Byte bygga digitala forum som bidrar till hållbar utveckling och som lockar till användning genom tjänsten YouBongo som belönar och motiverar flitiga användare.

PS. Notera att debatten om crowdsourcing för monetära och kommersiellt syfte bygger på andra motivationsfaktorer än den för ideellt och volontärbaserat arbete.

 

Socialt entreprenörskap på OxfordJam 2013

Clear Byte var i Oxford förra veckan för att delta i OxfordJam 2013 och lära oss hur socialt entreprenörskap ser ut i England. Socialt engagemang är mer vanligt i England där man inte tar för givet att myndigheten skall sköta alla aspekter av den social servicen. Vilket till en vis del kan förklaras med att de social skyddsnätet inte är lika omfattande i England som i Sverige.

Det viktiga med OxfordJam är inte att marknadsföra organisationers egna projekt eller program. Tanken med konferensen är att det skall vara en mötesplats där man via interaktiva sessioner låter deltagarna dela kunskap och lära sig av varandra. Ge först och ta sedan. Några teman som var återkommande på sessionerna var hur man mäter effekten av olika social projekt och program. Men också att man tänker på vilka personer man omger sig med i sin organisation för att komplettera varandra och lyckas som social entreprenör. Där man som oftast har små resurser och där man är tvungen att vara innovativ för att lyckas med sina åtagande.

Nästa vecka (23/4) skall vi delta vid Connect-väst dagen 2013 för entreprenörskap i Västsverige. Hoppas vi ses där.

YouBongo – Öppen Data Visualisering

Efter intensivt arbete publicerar vi nu en ny modul till YouBongo för visualisering av öppen data (open data). Detta är en fortsättning av vår strävan att göra öppen data användbart för användarna. Vi fokuserar på att skapa möjligheter för användare att samarbete (crowdsourcing) och kommentera kring öppen data. Den första leverantörer av data är Trafikverkets tjänst för trafikinformation. Modulen för visualisering är en beta version och vi räknar med en period av inkörning innan vi fått alla detaljer på plats.

You Bongo - Traffic Info
You Bongo – Traffic Info

Modulen för visualisering av öppen data, visar användarens tillfälliga position och hur långt det är till olika trafiksituationer och incidenter. Detta gör det lätt för användaren att fokusera på det som är i närheten eller berör den sträcka han eller hon tänker köra.

Detta är bara första steget i vår ambition att tillgängliggöra samhällsnyttig information. Vi kommer fortsätta söka efter leverantörer som erbjuder offentlig data som vi kan anpassa och visualiseras på ett attraktiva sätt för användaren. Vi vill tacka Trafikverket för support under testnings fasen.

YouBongo – Tjänst för samhällsobservationer

Vi är glada över att äntligen introducera en molntjänst för samhällsobservationer. YouBongo är en tjänst för att lagra, dela och samarbeta kring observationer vi gör till vardags, som hobby eller för att upplysa andra. Som användare kan du bidra med information till andras observationer som du tycker är viktiga, för att de skall rankas högre i sökningar inom det aktuella geografiska området. YouBongo är integrerad med sociala medier (Twitter, Facebook och Google+) för att enkelt öka uppmärksamheten för observationer i andra forum. Tjänsten har ingen like knapp eller liknade utan kräver lite mer av användaren för att kommentera och bidra med värdefull information till observationer.

You Bongo - Crowdsourcing
You Bongo – Crowdsourcing

YouBongo har en geografisk sökmotor som möjliggör exakta sökningar inom ett specifik geografisk område. Användaren söker inom en viss radie och kan även filtrera på kategorier som han/hon tycker är intressant. YouBongo kommer också inom kort att kopplas upp mot databaser med myndighets och samhällsinformation för att öka användningsområdet. YouBongo är en utvecklingsbar plattform som kommer utökas med funktionalitet som vi tycker är intressant ur hållbar utveckling och innovations perspektiv. Kontakta oss gärna om du har några förslag på intressant områden för vidareutveckling (info@clearbyte.org). För att pröva sökning av observationer finns det lite data registrerat över centrala Göteborg.

You Bongo - Social Media
You Bongo – Social Media

Många offentliga myndigheters IT-system överskrider budget

Samtidigt som riksrevisionsverket rapporterar om återkommande brister inom IT-system hos vissa svenska myndigheter. Så har SVT – Rapport gjort ett inslag om försenade och dyra IT lösningar inom ett flertal myndigheter. I inslaget pekar Statskontoret (regeringens utredningsstöd) i en rapport att en tredjedel av alla projekt som bedrivs av offentlig myndigeter överskrider budget och planerad tidsram. Kostnaden för IT systemen på svenska myndigheter, inte inräknat personal, datorer, servrar och infrastruktur är 23,3 miljarder kronor per år.

I rapporten från Stadskontoret pekar man också på att beställarkompetensen inom myndigeter i vissa fall är bristande och är en av flera anledningarna till att kostnaden överskrider budget. Ett axplock av det som omnämns i inslaget.

  • Myndighet för samhällsskydd och beredskap system Rakel, kostnad 2,3 mdkr, överskrider med 150 mkr årligen
  • Domstolsverket IT system, kostnad 6 mdkr, överskrider med 4 mdkr
  • Kustbevakningens IT system, kostnad 30 mdkr, överskrider med 10 mdkr

Ett äldre exempel är Stockholms Läns Landsting IT projekt för gemensam vård data (Bäck, 2007), där man med teknik skulle försöka lösa komplexa verksamhetsproblem. Ett for stort fokus på teknokratisk ansats för att lösa verksamhetsproblem som oftast inte är en bra utgångspunkt. Denna lärdom kostade skattebetalarna 1,6 miljarder kronor från budgeterat 200 miljoner. Erfarenhet från flertal IT projekt som vi på Clear Byte och andra har bedrivit, visar att en förändring av verksamhetsprocesserna är lika viktig för att lyckas med IT projekt som berör flera enheter/avdelningar inom en verksamhet.

Detta är en första introduktion av artiklar vi kommer publicera inom området verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur. Där vi diskuterar dimensioner av verksamhetsutveckling som är centrala för att lyckas med införande av större IT projekt. Samtidigt kommer vi reda ut begreppet innovation och vad det betyder och inte betyder. Innovation används i vara och varannan mening som berör utveckling av myndigheter och offentlig sektor, med en förhoppning att stora trötta elefanter plötsligt skulle börja spontan dansa.

 

Sociala medier version 2.0

Social medier är användbara verktyg för att sprida information snabbt och som kan få en viril spridning inom några få minuter. Men mycket av den informationen som sprids på sociala medier är oftast kortlivat och sällan rikt på innehåll (även om man kan referera till länkar med text, bilder, videoklipp mm.) Men blir vi så mycket klokare på att information sprids snabbare och snabbare utan att vi begrundar dess ursprung och i vilken kontext den är skapad.

Titt som tätt dyker det upp att någon politiker eller någon känd person som gör ett ogrundat uttalande (klappturk). Som han eller hon senare får dementera eller ångra offentligt. Eller att rykteskarusellen går så snabbt att det blir en verklighet (nätet dödar allt flera kändisar) innan någon hinner dementera eller reagera när rykten sprids virilt.

Nästa generation sociala medier

Nästa generation av sociala medier (vi kan kalla det 2.0 tillfälligt) behöver skapa mer funktionalitet än bara erbjuda nya kanaler för att sprida information snabbt. Det måste erbjuda möjligheter för att samarbeta kring information (crowd sourcing) för att skapa ett rikare innehåll och sätta det i kontext. För att information skall bli innehållsrik och ge ett mervärde, behövs det mer tankekraft än bara trycka på en gilla knapp eller vidarebefordra det i nya forum och kanaler.

Sociala medier 2.0 behöver också vara mer integrerade med andra nätbaserade applikationer för att skapa en bättre upplevelse för slutanvändaren. För att använda information från ett forum som input till ett annat. Utan att användaren själv måste länka in manuellt referenser till källor. Exempelvis kan det vara att man diskuterar en ny låt från sitt favoritband och automatiskt länkas bandets spelschema in till den geografiska området där användaren befinner sig. För att detta skall bli verklighet måste information taggas med meta data för att kunna flyttas mellan system. En dator vet inte om orden ”Artic Mokeys” refererar till en musikgrupp eller om man hittat apor på antarktiskt. Inte tills vi skapat riktig artificiell intelligens i ordets rätta bemärkelse. Vilket innebär att användaren måste skapa vissa referenser till det information han heller hon skapar.

Frågan då är om skaparen av informationen vill eller har tid att lägga till referenser eller taggar till det som diskuteras. Detta kan beror på i vilka forum informationen är adresserad till och om det skall används i privata eller professionella syften. Vad vi redan vet är att social medier redan gjort sitt intåg i våra offentliga myndigheter och riksdagen.

Detta artikel är skapad för att lyfta fram frågan om hur vill använda information från sociala medier idag. Finns det några områden där den passar mindre bra eller skall vi implementera det på alla nivåer i vårt samhälle ?