Workshop #1 – 28-29 sept 2023

Workshop i syfte att upprätta Inner Source metodologi kring förvaltningsobjektet Webbplattformar (front-end) och diskussion om hur kollaborativt utveckling av gemensamt grafiskt användargränssnitt kan främjas.

Målsättning

 • Skapa projektgrupp för Inner Source projekt kring Webbplattformar
 • Klargöra om det finns resurser och tid att tillämpa metodologin – upprätta verktyg, dokumentation, processer, verktyg etc.
 • Undersöka och utreda eventuella hinder. Exempelvis hur säkerhetsklassning av information/system utgör införande av metodologi, finns det hårdkodat affärslogik, lösenord, etc.

Introduktion Inner Source

För en snabb introduktion vad Inner Source är och vad det innebär har InnerSource Commons (idéburen organisation) skapat ett antal videor som ni kan ta del av innan workshopen. Börja med vilka problem Inner Source kan lösa och därefter hur Inner Source fungerar. Flera introduktions videor finns på organisationens hemsida.

Plats och mötesrum

Clarion Hotel Stockholm

Ringvägen 98, 118 60 Stockholm

Hålltider (ungefärliga);

Torsdag 28 sept.

13:00 – 13:30 – Uppstart

13:30 – 14:00 – Projekt och öppen källkod presentation

14:00 – 14:15 – Juho Lindman Göteborgs universitet

14:15 – 14:45 – Webbplattformar & SIOS presentation

14:45 – 15:15 – Kaffe

15:15 – 16:00 – Gruppdiskussion – roller för Inner Source och kulturförändring angående kollaborativt utveckling 

16:00 – 16:45 – Presentation gruppdiskussion

16:00 – 17:00 – Sammanfattning

Fredag 29 sept.

08:30 – 10:00 – Genomförande – roll och ansvarsfördelning

10:00 – 10:30 – Kaffe

10:30 – 11:30 – Genomförande – aktionspunkter

11:30 – 12:00 – Sammanfattning och färdplan

Gruppdiskussion (torsdag)

Utred och diskutera vad som behövs för att genomföra Inner Source metodik som virtuell lager på existerande projektmetod . Vanliga roller i ett Inner Source projekt; Trusted Commiters (TC), Product Owner (PO) och Commiters. Läs om roller och ansvar i Inner Source projekt.

Diskutera och dokumentera följande punkter;

 • Generella hinder och möjligheter gruppen ser med Inner Source metodiken. Lista minst 3-4 för- och nackdelar.
 • Roller för tillämpning av Inner Source
  • Fördela ansvarsområden enligt SIOS modellen (bild nedanför) till en eller flera TC enligt Inner Source metodiken
  • Om och hur behövs Inner Source roller översättas till Trafikverkets projektmodell PM3?
 • Hur kan kulturförändring om kollaborativ utveckling och samarbete påskyndas. Ge förslag på åtgärder för att öka förståelse om hur utveckling av modern digital teknologi och mjukvara bedrivs
 • Skapa insikt hos chefer och stöd för genomförande genom att ta fram nyckeltal. Referens Arbetsförmedlingens utveckling av Designsystem version 1.0 tog 15 000 mantimmar. Skapa argumentation och ungefärliga överslag;
  • Kostnadseffektivitet med ett enhetligt gemensamt användargränssnitt komponent
  • Bättre kodkvalitet om alla bidrar, dokumenterar och granskar i gemensamma komponent
  • Bättre cybersäkerhet genom att buggar fixas i gemensamma komponent
  • Bättre användarupplevelse med enhetlig grafisk profil och funktion. Går det att sätt värde på bra användarupplevelse, vad kan dåliga upplevelse leda till?
  • Ökad tillgänglighet för personer med nedsatt syn. Myndigheter har ansvar att göra information tillgängligt för alla.
 • Inner Source innebär behov av ökade resurser för genomförande

Genomförande, rollfördelning och aktionspunkter (fredag)

 • Nominera personer till ansvarsområden och Inner Source roller
 • Lista och prioritera aktiviteter som behöver genomföras och av vem. Exempel på checklista.
 • Aktionspunkter vad skall vi börja med. Exempelvis utvärdering och val av community verktyg och plattform. Verktyg och plattform för genomförande driftas och administreras inom projekt.
  • Dokumentation och kommunikation (Confluence, Notion, GitBook, etc.)
  • Källkodshantering, ”issue tracking” (Git)

Bilder och resurser

SIOS dimensioner – Designsystem

SISO-Dimensioner

Artiklar;

Beyond Procurement: How Entur Navigated the Open Source Journey to Advance Public Transport – Daniel Rudmark et.al (2023)

Senast uppdaterad 2023-09-28