Inkluderande och Kollaborativ digital utveckling

Sammanfattning

Den digitala utvecklingen drivs till stor del av öppen källkod och öppna innovationsekosystem, där utbyte av kunskap, idéer och resurser sker i kollaborativa samarbeten i öppna innovationsprocesser som ger upphov till framväxande digital teknologi. Delaktighet i öppna innovationsekosystem är betydelsefullt för att hantera kontinuerliga förändringar och ger förmåga att utbyta kunskap och idéer över organisationsgränser för att iterativt utveckla och tillämpa framväxande digital teknologi. Projektet ämnar skapa förutsättningar att kollaborativt utforska, laborera och vara delaktiga i utvecklingen av öppen digital teknologi för att ta del av innovationer och synergieffekter som uppstår i det digitala ekosystemet. Syftet är att påskynda digitala transformation och bredda rådande perspektiv på innovation för att möjliggöra en inkluderande och kollaborativ digital utveckling.

Projektnamn:Inkluderande och Kollaborativ digital utveckling – Fas 1
Startdatum:2023-02-06
Slutdatum:2025-12-31
Finansiär:Trafikverket – forskningsportfölj planera
Utförare:Clear Byte

Bakgrund

Den digitala utvecklingen drivs till stor del av öppen källkod och delaktighet i öppna innovationsekosystem, kartläggning visar att 92 procent1 i genomsnitt av mjukvaran som utvecklas idag innehåller öppen källkodskomponenter och bibliotek. För teknikföretag är delaktighet i öppna innovationsekosystem en integrerad del av innovationsstrategin2 och i många fall en förutsättning för att vara konkurrenskraftig3. För att överleva på en digitaliserad marknad som är i konstant förändring behöver verksamheter en distribuerad innovationsprocess och förmåga att effektivt samarbeta med en heterogen aktörsgrupp i det digitala ekosystemet för att fånga och tillämpa digital teknologi. Detta ställer krav på att verksamheten kan styra kunskapsflöden över organisationsgränserna och harmonisera egna målsättningar och identifiera synergieffekter med samarbetspartners i det digitala ekosystemet. Öppen innovation är en väletablerad innovationsteori vilket definieras som; distribuerade innovationsprocesser för att målmedvetet styra kunskapsflöden över organisationsgränser med monetära och icke monetära medel som ligger i linje med varje organisations målsättning4.

Öppna källkod och innovationsekosystem är en oskiljaktig del av det digitala ekosystemet, där kunskapsutbyte och idéer uppstår i kollaborativa samarbeten i öppna innovationsprocesser i utveckling av digital teknologi. Det kollaborativa samarbetet ger upphov till innovation och synergieffekter till följd av en heterogen aktörsgrupp från olika branscher och länder; säkerställer anpassningsbarhet, kvalité, säkerhet och interoperabilitet vid utveckling av mjukvara. Framgångsrika öppen källkodsprojekt bygger på meritokrati, tillit, inkluderande kultur och transparens med en gemensam målsättning att bygga mjukvara av högsta möjliga kvalitet och säkerhet som utgör mycket av dagens digital infrastruktur och används i verksamhetskritiska systemstöd.

Projektförslaget är en uppföljning av förstudien; Inkluderande digital samhällsutveckling och delaktighet i öppna innovationsprocesser som genomfördes 2021-2022. Förstudien identifierade bland annat att kollektivt ägarskap, gemensam målsättning, decentraliserad arbetsmetodik, kultur och intresse att utveckla mjukvara baserat på senaste teknologin ger upphov till innovation och synergier som är svårt att uppnå med kontraktuella relationer och upphandlingar. Detta är anledningen till att den digitala utvecklingen till stor del drivs av öppna innovationsekosystem där framväxande öppen teknologi görs tillgängligt kontinuerligt. Problemet med att uppnå strategisk IT innovation genom kontraktuella relationer och outsourcing benämns i forskningslitteraturen som “innovations outsourcing paradoxen”5 och är en tydlig indikator till verksamheter som försöker genomföra digital transformation enbart via upphandling av proprietära standardiserade systemlösningar och kontraktuella relationer.

Målsättning

Projektet ämnar utforska vilka förmågor, kunskap och strukturer på operativ, taktisk och strategiskt nivå som behöver utvecklas för möjliggöra delaktighet i det öppna innovationsekosystemet med avsikten att snabba på den digitala transformationen av myndigheten och dess samarbetspartners. Delaktighet i ekosystemet är betydelsefullt för att hantera kontinuerliga förändringar, förmågan att utbyta kunskap och idéer över organisationsgränser för att utveckla och tillämpa framväxande digital teknologi och möjliggöra iterativ utveckling av digital infrastruktur, standarder och verksamhetsstöd.

För en traditionell organisation som Trafikverket med vattenfallsbaserade processer, långa ledtider och upphandlingsförfarande innebär detta att andra typer av samarbetsstrukturer, förmågor och verksamhetskultur behövs upparbetas och etableras för att hantera konstant förändring och delaktighet i det kollaborativa samarbetet som utmärker det öppna innovationsekosystemet. Omställning från en mestadels intern innovationsprocess till ett organisationsöverskridande utbyte av kunskap, idéer och kreativt nyttjande av resurser i distribuerade iterativa utvecklingsprocesser med en heterogen aktörsgrupp, utgör en stor utmaning för traditionella sektorer och organisationer.

För att stödja denna förändring ämnas förmågor, strukturer och praxis utforskas parallellt med ordinarie verksamhet som kan leda till öka synlighet och förbättra spårbarhet vid utveckling, testning, integrering, bugghantering med mera vid förvaltning, utveckling och delaktighet i öppen källkodsprojekt. Målsättningen med experimentell införande av öppen källkodsmetodologi är att skapa förutsättningar att hantera både ingående och utgående innovationsprocesser genom målmedveten styrning och koordinering av delaktighet i öppna innovationsekosystem. Nyttoeffekterna av metodologin kommer att valideras på lämpligt IT-baserad utvecklingsinitiativ på Trafikverket för att utvärdera teorier och praxis.

Senast uppdaterad 2023-02-27

  1. https://blog.tidelift.com/open-source-is-everywhere-survey-results-part-1
  2. Dahlander, L., 2007. ”Penguin in a newsuit: a tale of how de novo entrants emerged to harness free and open source software communities,”. Ind. Corp. Chang. 16:5, 913–943.
  3. Teece, David J. ‘Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance’. Strategic Management Journal 28, no. 13 (December 2007): 1319–50
  4. Chesbrough, H., & Bogers, M. (2014). Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. New Frontiers in Open Innovation.
  5. Oshri, Ilan, Julia Kotlarsky, and Alexandra Gerbasi. ‘Strategic Innovation through Outsourcing: The Role of Relational and Contractual Governance’. Journal of Strategic Information Systems 24, no. 3 (2015): 203–16