Inkluderande digital samhällsutveckling och delaktighet i öppna innovationsprocesser

Nedanför återges en kort läsanvisning till delmål som ingick i förstudien Inkluderande digital samhällsutveckling och delaktighet. Alla länkar återfinns under navigationsmeny Projekt -> Inkluderande digital samhällsutveckling.

Läsanvisningar

  • Bakgrund beskriver kontexten till förstudien om att svensk offentlig sektor ligger sist i OECD Digital Government index rapport från 2019 och i större utsträckning förlitar sig på outsourcing till den privata sektorn och upphandling av proprietära standardiserade systemlösningar än andra länder i västvärlden. Sverige skiljer också i mängden IT-haverier och prestigeprojekt som misslyckas vilket manifesteras av att invånarnas tilltro till offentlig sektor minskar mer än övriga OECD länderna.
  • State-of-the-art – Digitalisering och Digital Transformation. Delmålet syftar till att etablera en mer enhetlig bild baserad på aktuell forskning om hur litteraturen definierar digitalisering och digital transformation. Forskningen de senaste två decennierna visar tydligt att verksamheter måste bygga egen förmåga att samarbeta i kollabora samarbeten utan avtal i öppna iterativa innovationsprocesser för att vara delaktiga i det digital ekosystemet. För traditionella verksamheter och sektorer med vattenfallsbaserade processer, långa ledtider och upphandlingsförfarande utgör detta en stor utmaning för att delta i kollaborativa samarbeten i distribuerade utveckling och innovationsprocesser.
  • Fallstudie om hur Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) som offentlig organisation genomförde episodisk digital transformation med hjälp av delaktighet i öppen källkodsprojekt. GUB:s beslut att använda öppen källkodslösning var ett rent affärsmässigt beslut som togs för att möjliggöra operativ och strategisk flexibilitet genom att ta kontroll över utvecklingen av ett verksamhetskritiskt system.
  • Scenario planeringsguide baserat på vetenskaplig metod är ett användbart analysverktyg för att systematisk prognostisera rimliga framtidsscenarier med utgångspunkt i aktuellt kunskapsläge. Scenarioplanering genomföras vanligtvis av en grupp forskare och experter som vid ett flertal möten metodisk behöver skapa underlag och konsensus kring rimliga framtida scenarier inom ett avgränsat område baserade på kvalitativ och kvantitativ analys.
  • Workshop om öppen källkod ekosystem och hur det används på Trafikverket i dagsläget. Delmålet innefattar en presentation av öppen källkod ekosystemet och hur tusentals företag och person kollaborativt samarbetar utan formella avtal för att utveckla mjukvara av hög innovationsgrad, anpassningsbarhet, skalbarhet och säkerhet.
  • Sammanfattning och diskussion som är en syntes av resultat från de olika delmålen som ingick i förstudien. Diskussionsdelen är mer ingående resonemang om hur digitalisering och digital transformation är kopplat till delaktighet i öppna innovationsekosystem och förmåga att samarbeta kollaborativt. Sammanfattningen förklarar på ett övergripande plan behovet att bredda perspektivet på innovation för att möjliggöra en inkluderande digital samhällsutveckling.

Projektbeskrivning

Möjliggöra en inkluderande samhällsutveckling som innefattar alla delar av samhället för att säkerställa demokratisering och tillit kopplat digital utveckling och transformation. Mycket av dagens framväxande digital teknologi och infrastruktur utvecklas i kollaborativa samarbeten genom öppna innovationsprocesser som oftast leds av idéburna organisationer för att dela på kostnader, risker och frigöra sig från inlåsningseffekter av proprietär teknologi och lösningar. Transportsystemet behöver vara delaktiga i det kollaborativa iterativa-agila samarbetet för att ta del av de synergieffekter som uppstår i liknande partnerskap där flera aktörer från olika branscher säkerställer anpassningsbarhet, kvalité, säkerhet och interoperabilitet. Studien ämnar skapa insikt och identifiera verksamhetsförmågor, strukturer och resurser som behöver upparbetas-förändras för att skapa strategisk flexibilitet. Detta för att möjliggöra enklare omorganisering och tillpassning av transportsystemets resurser för att tillgodose resenärernas behov och medborgarnas tilltro till den digitala samhällsutvecklingen.

Projektnamn:Förstudie: inkluderande digital samhällsutveckling och delaktighet i öppna innovationsprocesser
Startdatum:1 oktober 2021
Slutdatum:31 oktober 2022
Finansiär:Trafikverket – forskningsportfölj planera
Utförare:Clear Byte

Senast uppdaterad 2023-02-01