Tidigare FOI projekt

FOI projektet  metod för samverkan och externt värdeskapande öppna data bygger delvis på kunskap från tidigare forsknings och utvecklings projekt som undersökt hur värde kan skapas genom att tillgängligt göra myndighets data som öppna data. Första projektet skapa värde med öppna data – ett tjänsteperspektiv (2014), det andra projektet värdeskapande service – öppna data (2015-2016) och genomfördes av Viktoria Swedish ICT (nuvarande RISE Viktoria). Sammanfattning av de två projektet projekten och länk till slutrapporterna finns nedanför.

Skapa värde med öppna data – ett tjänsteperspektiv (2014)

För att bättre förstå interaktionsgränsen mellan tredjepartutvecklare och tillhandahållare av öppna data genomfördes projektet djupintervjuer med halvt dussin utvecklare och produktägare. Tesen projektet arbetade utefter var hur Trafikverket kunde utveckla förmågor att samarbeta och skapa värde för en heterogen grupp av tredjepartutvecklare bestående av hobbyprogrammera till stora globala tjänsteutvecklare och plattformsägare som använder öppna data i egna tjänster för att erbjuda slutanvändare attraktiva digitala tjänst och produkter.

Värde för vem

Trafikverket har i egna strategidokument antagit ett förhållningssätt att erbjuda öppna datatjänster till tre olika kundgrupper där data skall skapa värde och nytta.  Tredjepartsutvecklare som är en intermediär mellan Trafikverket och trafikanter-resenärer,  trafikanter-resenärer själva som kan ta del av information genom existerande kanaler och slutligen samhällseffekter genom bättre utnyttjande av transportsystemet genom tillgängliggörande av öppna data. Vid tidpunkten för projektet 2014, hade inga tidigare studier genomförts på nationell nivå om vilken värde öppna data skapade för trafikanter-resenärer som kan ta del av data genom navigatorer, sökt och webbtjänster och liknande.  Därav fokuserade projektet på vilka mekanismer tredjepartutvecklare förlitar sig på för att skapa egna affärer på en konkurrensutsatt marknad. Tredjepartutvecklare är generellt en användargrupp som behöver data som är maskinläsbar och enkelt kan kombineras med annan data från andra källor.

Mekanismer för värdeskapande

För att förstå hur data och informations skapar värde inom och mellan samarbetspartner  genomförde projektet en litteraturgenomgång av befintlig forskning om hur informationssystem och förmågan att tillämpa digital teknolog för att skapa sig konkurrensfördelar. För att betrakta tjänsteproduktion nyttjade projektet metoder från tjänsteramverket ITIL som beskriver processer baserade på best-practice för att skapa värde för använder av digitala tjänster.  För att ta del av citat och diskussion baserat på intervjuerna finns slutrapporter för projektet tillgänglig för nedladdning. Följande kategorier av värdemekanismer identifierades som viktiga för att jobba med värdeskapande för tredjepartutvecklare.

Dataformat och upplösning

Tillhandahållande av data och information behöver enhetliga format och standarder för som passar för ändamålet. Det vill säga att data som skall användas och kombineras med annan data måste den vara maskinläsbara och vara tillgängliga i format som utvecklare är vana att arbeta med. I intervjuerna förespråkade de flesta utvecklare JSON och XML format. Vad gäller upplösning förespråkades så detaljerad och aktuell data som möjligt eftersom det möjliggör att utvecklarna själva kan sammanställa och aggregera data efter behov. Det fanns också ett uttalat behov av hämta utvalda delar genom att kunna utföra selektering istället för hämta hela dataset som skapade extra arbete eftersom data som inte efterfrågats måste sålla bort.

Support och dokumentation

Tredjepartutvecklare uttrycker ett behov att för att sälla frågor om problem uppstår som har med leverans eller felaktigheter i data, detta behovet ökar om data används i produktion för egna tjänster. Framför allt fanns det ett uttalat behov av dokumentation om innehållsbeskrivning, detaljnivå och hur data skulle tolkas så utvecklarna själv kunde skaffa sig en uppfattning om det var värd tiden att integrera sig mot datatjänsten.

Partnerskap och relation

Majoriteten av de intervjuade vill ha någon form att affärsrelation eller partnerskap med Trafikverket även om datatjänsterna var gratis att använda. Detta hade att göra med de tillfråga ser det som strategisk fördelaktigt med en relation eller partnerskap där det finns etablerade kontaktkanaler för att ta reda på förändringar, förmedla behov eller kännedom om strategiska mål hos Trafikverket. Speciellt i hänseende av tjänster som Trafikverket själv tillhandahålla eller planerar att utveckla,  eftersom detta påverkade deras egna beslut om man vill etablera egna tjänster i Sverige. Exempelvis beskrev en respondent att dom inte tänkte lansera sin mobilitetstjänst i Sverige eftersom man inte ville konkurrera med statligt finansierade användartjänster som Trafiken.nu.  Vilket förhindra marknadsdrivet och i många fall bättre tjänster att etablera sig.

Öppenhet och transparens

Kännedom om förändringar och långsiktig agenda med datatjänster var viktig för alla tillfrågade eftersom det tar mycket tid och resurser i anspråk att utveckla en slutanvändartjänst. Frågan om transparens hänger ihop med frågan om affärsrelation som i fallet med särbehandling och statligt finansierat tjänster som bättre kan skötas av marknaden. Vilket också leder till att skada tilltron att statliga, regionalt eller kommunalt aktörer som tillhandahåller öppna data med ena handen och med andra omöjliggör skapande av fungerade community och utveckling av tjänster som skapa ekonomiska och sociala värden. Den andra dimensionen av öppenhet rör förändring av själva datatjänsterna, där utvecklarna vill i så lång tid som möjligt få kännedom om förändringar av gränssnitt som dom har tid att anpassa egna tjänster till nya specifikationer.

Sammanfattning

Rapporten lyfter flera viktiga aspekter, bland annat att stimulera till innovativa nya tjänster i gränslandet mellan trafik och transport med andra domänområden. Vilket manifesteras genom att om inte Trafikverket tillgängliggör efterfrågad data kommer utvecklare hitta nya sätt att skaffa sig tillgång till den data man behöver. Detta förklara några av respondenterna att man använder icke officiella kanaler som att skrapa webbsidor för att komma åt värdefull data. En annan viktig aspekt är att utnyttja kraften som finns i communities av utvecklare  och privatpersoner som är intresserade av samarbeta för samla och skapa värdefulla dataset. Exempelvis genom att flera kan rapportera in felaktigheter och uppdatering till den nationella väg databasen (NVDB) vilket skulle göra den till en ännu mer värdefull och uppdaterad resurs. Projektet bidragit till att bredda förståelsen av att det är mer än bar tillgängliggöra data öppen som måste till för att tredjepartutvecklar skall kunna skapa hållbara tjänster på en konkurrensutsatt marknad.

Länk till rapporten: Skapa värde med öppna data – ett tjänsteperspektiv (2014)