Interoperabilitet för digital resurser och infrastruktur – Digitalt värdeskapande del 1

Nyligen avslutad studie undersökte tågoperatörers perspektiv av vad som genererar mervärde och utgör hinder inom partnerskapet med Trafikverket för data och informationsutbyte. Den första mekanismen för digitalt värdeskapande av tre, belyser interoperabilitet för digitala resurser och infrastruktur.

Undersökningen genomförde ett halvt dussin intervjuer med personer som hade strategiska roller och var ansvariga för IT-infrastruktur, integration eller arbete med planering av tågtrafik. I undersökningen ingick nationella tågoperatörer inom person, godstrafik, kollektivtrafik och systemleverantörer som är avtalskunder till Trafikverket. Tre generella mekanismer identifierades för digitalt värdeskapande. Detta är en introduktion till en av mekanismerna, läs mer om studien på webbsidan för projektet.

Interoperabilitet för datautbyte

Interoperabilitet för digital resurser och infrastruktur belyser behovet av enhetligt utbyte av data och information med bibehållen betydelse av begrepp över organisationsgränser. Den första underkategorin beskriver betydelsen av ett harmoniserat systemstöd och flexibel digital IT-infrastruktur för att koordinera samarbetet. I dagsläget är IT-stödet inom partnerskapet inte tillräckligt integrerat eller flexibelt för att fungera som en helhet. Detta påverkar allt från operativ hantering av exempelvis trafikavvikelser, till strategisk planering av underhåll och resurstilldelning av järnvägsinfrastruktur. På grund utav att det systemstödet är fragmenterat inom samarbetet, krävs det manuell hantering för att kopiera information från olika system för att skapa en översikt av transportsystemet. Exempelvis finns ett 30 tal IT-system och program bara för att analysera och diagnostisera järnvägsinfrastruktur.

Den andra underkategorin beskriver betydelsen av öppna standarder för utbyte av digitala resurser – data, information och modeller med mera. Mekanismen syftar på möjligheten att utbyta digitala resurser med bibehållen begreppsförståelse över organisation, bransch och nationsgränser. Detta skapar värde eftersom tid och pengar inte behöver läggas på att tyda betydelsen och förstå kontexten för digitala resurser som utbyts. För att skapa kontext och begreppsförståelse behöver betydelsen av affärsobjekt och tolkningen av begrepp länkas samman med standardiserade vokabulär och begreppsmodeller på nationell och EU-nivå.

Detta möjliggör självförklarande digitala resurser som kan tolkas och nyttjas inom olika branscher och domänområden vilket är en grundförutsättning för digitalt värdeskapande. Där mycket av data genereras av smarta enheter, internet-of-things, fordon, med mera. Exempelvis efterfrågas i studien tillgång på historisk och aktuell försenings- och underhållsstatus, flaskhalsar, tillfälliga hastighetsbegränsningar et cetera som interoperabla digitala resurser. Detta skulle göra det enklare att förutsäga trafikflöden och nyttja det i digitala tjänster som kan ge resenärerna bättre möjligheter att välja bästa resealternativet, vilket skulle gynna transportsystemet och skapa samhällsvärde.

Bilden visar samtliga underliggande teman som ingår i mekanismen för interoperabilitet för data och informationsutbyte.

Interoperabilitet för data och informationsutbyte.
Interoperabilitet

Mer om digitalt värdeskapande inom partnerskapet mellan tågoperatörer och Trafikverket finns på resultatsida.

Lämna ett svar