Development phases for building services on open data

Previous article described various obstacles commonly related to service development based on open data. Obstacle is the first dimension of a model intended to gather and categories problems related to third-party development based on open data. The second dimension of the model concerns different phases that third-party developers goes through when creating services. Continue reading “Development phases for building services on open data”

Utvecklingsfaser vid användning av öppna data

Tjänsteutvecklare upplever olika hinder beroende på vilken fas av utvecklingsarbetet de befinner sig. Att använda öppna data vid tjänsteutveckling är förenligt med olika hinder under olika faser av utvecklingsarbetet. Föregående artikel förklarade sju vanligt förekommande hinder, kopplat till tjänsteutveckling baserat på öppna data. Dessa hinder inverkar olika mycket under olika faser av utvecklingsprocessen. För att belyser vilka hinder som  är mest problematisk vid olika tidpunkter, behövs en förståelse av vilka faser som förekommer i arbetet med tjänsteutveckling baserat på öppna data. Läs mer

Common obstacles related to service development based on open data

Studies carried out by Viktoria Swedish ICT, on behalf of the Swedish Transport Administration (Trafikverket) shows that service development based on open data are consistent with various obstacles. To better understand problems related to the use of open data when developing services, a project was initiated 2014 to explore how owners and providers of open data could create better value for service developers. The premise for the project was to view open data as a service and study what created  value for third-party developers. The reason for the focuses on third-party developer is that they portray a heterogeneous user group with a wide array of incentives for using open data. Continue reading “Common obstacles related to service development based on open data”

Vanligt förekommande hinder kopplat till tjänsteutveckling baserat på öppna data

Studier som Viktoria Swedish ICT har genomfört på uppdrag av Trafikverket visar att tjänsteutveckling baserat på öppna data är förenligt med olika hinder. För att bättre förstå hinder och behov som rör användning av öppna data vid tjänsteutveckling, initierades ett projekt 2014 för att undersöka hur ägare och leverantörer av öppna data kan skapa värde för tjänsteutvecklare. Utgångspunkten för projektet vara att betrakta öppna data som en tjänst och studera vad som skapar värde för tredjepartsutvecklare. Anledningen till att projektet fokuserade på tredjepartsutvecklare, är att det är en heterogen grupp brukare med vitt skilda drivkrafter för att nyttja öppen data. Läs mer