Engage citizens to contribute in social development

This is the third article (link to article #1 and #2) on how to create open dialogue and citizen’s interaction by using crowdsourcing in public sector.

In previous articles we have looked at real examples how to solve information and knowledge problems with crowdsourcing in the public sector. In this article we shall look at other examples where crowdsourcing has been applied and present a typology (classification) that is based on work by Brabham (Daren C. Brabham).

Brabham has analyzed and carried out a study on how crowdsourcing has been used to collectively develop and vote for the best design of the bus and stops in Salt Lake City, Utah. But first we shall try to describe the difference between social media and crowdsourcing services. A fundamental characteristic that describes crowdsourcing is that it is based on a collective task that is produced, distributed across the network, a result that accrues to both parties. What we have described in previous articles. Social media, however, need not result in an outcome that accrues to the collective, their natures is more of giving users some form of self-affirmation or provide a communication channel. It is possible to solve problems through social media, depending on the type of problem. But crowdsourcing services YouBongo and others, are often better suited to solve specific tasks and problems.

To sum this difference, one can say that social media serves as a communication channel and that crowdsourcing is a process to solve a problem or produce something collective that creates value for all parties involved. NextStopDesign (nextstopdesign.com) was a competition aimed for everyone that wanted to submit design proposals for the next generation of bus stops that was launched in 2009 in Salt Lake City.

NextStopDesignCitizens had the opportunity to register and submit design proposals. In total citizens submitted 260 design proposals and a total of 3187 users registered to vote for the submitted proposals. No cash or reward was offered top three proposals that received the most votes and selected winners during the contest. Brabham’s article (Crowdsourcing public participation in transit planning) from 2010 describes theories and analyzes the contestant’s interviews about why they spent their own time to develop and produce design proposals for the contest. The result of what motivated citizens to contribute were distributed in a couple of areas that Brabham discuss in his article, a quick summary of the conclusion where;

  • Increased career opportunities by developing their own skills and portfolio of design work
  • Gain industry recognition
  • Contribute to a collective effort, inspired by other people’s posts and discussions
  • Amusing task where users had free opportunity to express their ideas

To successfully engage citizens is no simple task, but there is enough empirical evidence and a study of using crowdsourcing in varies situations to provide indications of success factors leading to desired result. The example on how to engaging citizens to help with design proposals are only one of several examples of successful projects where crowdsourcing has been used. The design proposal project fits into the Brabham’s category of public consultation, in his typology of areas where crowdsourcing is being used.

Typology of areas where crowdsourcing is often being used;

Typology of crowdsourcing applications
Typology of crowdsourcing applications

Engagera medborgare att bidra till samhällsutveckling

Tredje artikeln (artikel #1, #2) om hur man kan använda kraften hos kollektivet för att skapa mervärde och öppen dialog mellan medborgare och offentliga organisationer.

I tidigare artiklar har vi tittat på verkliga exempel hur man löst information och kunskapsproblem med crowdsourcing inom offentliga sektorn. I denna artikel skall vi titta på andra exempel där crowdsourcing har tillämpats och presentera en typologi (klassificering) som är baserad på arbete av Brabham (Daren C. Brabham).

Brabham har analyserat och gjort en studie på hur man använde crowdsourcing för att kollektivt utveckla och rösta fram bästa design av buss och hållplatser i Salt Lake City, Utah. Men först skall vi försöka beskriva skillnaden mellan social medier och crowdsourcing tjänster. Ett grundläggande kännetecken som beskriver crowdsourcing, är att det bygger på en kollektiv arbetsuppgift som produceras, distribuerat över nätet, och producerar ett resultat som tillfaller båda parter. Detta har vi beskrivit i tidigare artiklar. Social medier däremot producerar oftast inget värdefullt för kollektivet, däremot kan det erbjuda värde för enskilda individer och mindre grupper. I första hand används social medier för  kommunikation, däremot kan man lösa enklare kommunikativa problem genom att nå ut till många, ta reda på intresse i frågor, meddela om events eller liknande.

Crowdsourcing tjänster som till exempel YouBongo är däremot designade att lösa uppgifter kollektivt och fungerar som en samlad kunskapskälla där flera har bidragit med egen kunskap och tid för att skapa något bättre som inte varit möjligt individuellt.

För att summer denna skillnad kan man enkelt säga att social medier fungerar som en kommunikationskanal och att crowdsourcing är en process för att lösa problem eller producera något kollektivt som skapar värde för alla inblandade parter. NextStopDesign var en tävling riktat till alla som ville ge förslag till hur nästa generation av busshållplatser skulle designas och som lanserades 2009 i staden Salt Lake City. Där medborgare hade möjligheten att registrera sig och lämna designförslag eller rösta på andras förslag.

Next Stop Design tävling
Next Stop Design tävling

Totalt fick man in 260 stycken förslag på design och sammanlagt 3187 registrerade sig för att rösta fram de förslag man tyckte bäst om. Inga prispengar eller belöning erbjöds de tre bästa designförslagen som röstades fram under tävlingen. Brabham’s artikel (Crowdsourcing public participation in transit planning) från 2010 redogör för teorier och intervjuer om varför deltagare ägnade tid och kunskap för att utveckla design förslag. Resultatet om vad som motiverade medborgare att bidra med förslag var fördelade inom ett antal områden som författaren beskriver och diskuterar. Här är en kort sammanfatta av varför medborgare deltog;

  • Ökade karriärmöjligheter genom att utveckla sina egna kunskaper och egen portfölj av designförslag
  • Skaffa sig branscherkännande
  • Bidra till en kollektiv arbetsinsats, inspirerat av andras inlägg och diskussioner
  • Underhållande arbetsuppgift där användarna hade fria möjligheter att uttrycka sina idéer

Att lyckas med att engagera medborgare är ingen enkel uppgift, men det finns tillräckligt med empiri och studier av hur crowdsourcing har används för att ge indikationer på faktorer som leder till framgång och resultat. Exemplet med att engagera medborgare för att bidra med designförslag är bara ett av flera exempel på lyckade projekt. Projekt passar in i Brabham’s kategori av publik konsultation enligt hans typologi av områden där crowdsourcing är vanligt.

Brabham Typologi av crowdsourcing tillämpningar

Typ Tillämpning Typ av problem Exempel på användning
Information och kunskapshantering Samla, kategorisera och lagra information i ett definierat formatFelrapportering, skapande en kollektiv resurs, katalogiseringSkapande av en resurs för vandringsleder där användare lägger upp nya leder och kommenterar existerande
Distribuerade arbetsuppgifterUppgifter som behöver intellektuell analysering av informationHantering av större datamängder som tolkas och analyseras av mänskligt intellektTranskribering av gammal folkbokförings register och tydning av handskrift.Översättning av dokument på webbsidor
Empirisk efterforskning (broadcast search)Empirisk problemlösning och hantering av intellektuellt kapitalForskningsrelaterade problem som idéutformning, som innefattar hela processen från idé till aktualiseringUtlysning av en tävlig där användarna kan skicka in bidrag på algoritmer för bättre röstigenkänning av mobiltelefoner
Publik konsultation (peer-vetted creative production)Rösta och argumentera för kreativa lösningarKollektivet kan rösta för vilken lösning eller produktRösta för vilken arkitekturförslag som medborgarna tycker mest lämpat för ombyggnad av ett område