US Emergency Agency (FEMA) Uses Crowdsourcing for Crisis Management

Federal Emergency Management Agency (FEMA) updates its mobile application with functionality that allows citizens to contribute with images to crisis response.

FEMA Smartphone Application
FEMA Smartphone Application

When Hurricane Sandy hit US in 2012, there where more than 4,000 on-line volunteers who helped FEMA to classify and categorize photo that citizens had sent in to help the authorities. FEMA says it is usually citizens who are the first on site and can provide important information at the beginning of a crisis event. As a result of the successful crowdsourcing effort during Hurricane Sandy, FEMA has now included the functionality for citizens to upload photos with descriptions and geotagging in their smartphone application.

FEMA Sandy 2012 – Crowdsourcing Mapping Video

YouBongo already had this function one year ago, where it’s is possible for users to upload pictures to an observation (with geographic coordinates and time) that citizens creates. Everyone can take part of the observation description and the pictures uploaded in YouBongo without an account. For users who have an account (easy registration via YouBongo) can classify information as important, informative or unimportant, offensive, etcetera. This lets users collaboration (crowdsourcing) on observations of the public space or social issues. The crisis management during hurricane Sandy shows that crowdsourcing can be an important tool to get access to information from citizens, that helps the authorities to plan and coordinate the response.

Amerikanska krismyndigheten (FEMA) använder crowdsourcing för krishantering

Federal Emergency Management Agency (FEMA) uppdaterar sin mobila applikation med funktionalitet som tillåter medborgare att bidra med bilder till krissituationer.

FEMA Smartphone applikation
FEMA Smartphone applikation

Vid orkanen Sandy 2012 så var det mer än 4000 online volontärer som hjälpte FEMA att klassificera och kategorisera foto som medborgare bidrog med för att upplysa myndigheter om händelser och situationer. FEMA säger att det är oftast medborgare som är de första på plats och kan bidra med viktig information i början av en krishändelse. Som ett resultat av de lyckade crowdsourcing arbetet under orkanen Sandy, har nu FEMA nu inkluderat möjligheter för medborgare att ladda upp bilder med beskrivning och geotaggning.

FEMA Sandy 2012 – Crowdsourcing Mapping Video

YouBongo har redan denna funktion sedan ett år tillbaka, där det är möjligt att ladda upp bilder till observationer (med geografisk koordinater och tid) som medborgare skapar. Alla kan ta del observationsbeskrivningen och bilder som laddas upp i YouBongo utan konto. För användare som har ett konto (enkel registrering via YouBongo) finns det möjligheter att klassificera information som viktigt, informativt eller oviktigt, stötande, mm. Genom detta kan användarna samarbete (crowdsourcing) kring observationer av det sociala rummet eller social frågor. Krishantering vid orkanen Sandy visar att crowdsourcing kan vara ett viktigt verktyg för att få tillgång till information som hjälper myndiheter att planera och koordinera insatser.