How citizen interaction and crowdsourcing can create sustainability

To understand how crowdsourcing can bira to sustainable development in the democratic process, we must first understand the meaning of the concept crowdsourcing. Many have heard of crowdfounding as it appeared in the media some later time. Crowdfounding is part of crowdsourcing, which is a broader concept and includes several other categories. What you mean with crowdsourcing is that it is a model for distributed problem and production solution that is almost entirely on-line. Daren C defined the modern definition of the term.

Crowdsourcing design -  www.designcrowd.com
Crowdsourcing design – www.designcrowd.com

Crowdsourcing involves a network of users that are working together to solve a problem or perform an action. One of the most important components in crowdsourcing is that all participants get a mutual benefit of participating in the activity. The satisfaction of getting involved with his knowledge and experience which is usually not justified by monetary means but it wont be for social contact, intellectual stimulation, personal interest, recognition, and more.

Clear Byte works to bringing together the components of crowdsourcing and citizen dialogue, where the citizen creates the content and collaborate together. There are many examples where you create a digital forum in the hope that people will spend time and contribute with knowledge without receiving something for their sacrifice. There are also many websites with with low usability and poor scalability, which makes many give before they get started. The demands we make on our services is to provide experience and interactivity for users. The services must not exclude users access to specific technological platforms as smartphones and tablets. They must be usable by standard web browsers a swell as we offer specific interface designed for users with smartphone and tablet devices.

Through good design and interactivity can Clear Byte building digital forums that contribute to sustainability and entice citizens to use the service YouBongo that rewards and motivates frequent users.

PS. Note that the debate about crowdsourcing for monetary and commercial drawing on other motivators than that of non-profit and volunteer-based work.

Hur medborgardialog och crowdsourcing kan skapa hållbar utveckling

För att förstå hur crowdsourcing kan bira till hållbar utveckling inom demokratiseringsprocessen, måste vi fårstå vad som menas med begreppet crowdsourcing. Flera har hört talas om crowdfounding då det förekommit i media en del den senare tiden. Crowdfounding är en del av crowdsourcing, som är ett större begrepp och innefattar flera andra kategorier. Det man menar med crowdsourcing är att det är en modell för distribuerad problem och produktionslösning som nästan uteslutande sker on-line. Daren C var den som definierade den vetenskapliga definitionen av uttrycket.

Crowdsourcing design - www.designcrowd.com
Crowdsourcing design – www.designcrowd.com

Crowdsourcing innebär ett nätverk av användare som tillsammans arbetar med att lösa ett problem eller som utför en handling. En av de viktigaste komponenterna inom crowdsourcing är att alla deltagare får en ömsesidig nytta av att delta i aktiviteten. Tillfredsställelsen av att delta med sin kunskap och erfarenhet motiveras som oftast inte av monetära medel utan det brukar vara för social kontakt, intellektuell stimulans, personligt intresse, erkännande, med mera.

Clear Byte tror att om man sammanför komponenterna crowdsourcing och medborgardialog så kan man skapa ett forum för medborgare och skapat av medborgare, som bidrar till hållbar utveckling inom öppenhet och tillgänglighet. Det finns många exempel där man skapar ett digitalt forum i hopp om att medborgarna bara skall ge med sig av sin kunskap utan att erhålla något för sin uppoffring och tid. Samtidigt finns det många webbsidor med mindre bra design med låg användarvänlighet och dålig skalbarhet, vilket leder till att många inte orkar engagera sig. De krav vi ställer på våra tjänster är att skapa upplevelse och interaktivitet för användarna. Tjänsterna vi erhåller får heller inte utesluta användare som inte har visa tekniska plattformar (smartphones och läsplattor) utan skall gå att använda via normala webbläsare. Samtidigt som vi erbjuder specifik designat gränssnitt för användare av smartphone och läsplattor.

Genom god design och interaktivitet vill Clear Byte bygga digitala forum som bidrar till hållbar utveckling och som lockar till användning genom tjänsten YouBongo som belönar och motiverar flitiga användare.

PS. Notera att debatten om crowdsourcing för monetära och kommersiellt syfte bygger på andra motivationsfaktorer än den för ideellt och volontärbaserat arbete.