Social entrepreneurship at OxfordJam 2013

Clear Byte was in Oxford last week to participate in OxfordJam 2013 and learn how social entrepreneurship looks like in United Kingdom. Social engagement is more common thing in UK people is not only relay on authority to manages all aspects of social service. In contrast to Sweden where people up until now, relied upon that the government manage social service.

The importance at OxfordJam is not to promote organizations’ own projects or programs. It is a meeting place where people via interactive sessions allow participants to share knowledge and learn from each other. Some session themes were recurring, like how to measure the impact of social projects and programs. But also that you think about the people people surround themselves with in their organization to complement each other to succeed as a social entrepreneur. Where resources are scarce and where you are forced to be innovative to succeed in your undertaking.

Socialt entreprenörskap på OxfordJam 2013

Clear Byte var i Oxford förra veckan för att delta i OxfordJam 2013 och lära oss hur socialt entreprenörskap ser ut i England. Socialt engagemang är mer vanligt i England där man inte tar för givet att myndigheten skall sköta alla aspekter av den social servicen. Vilket till en vis del kan förklaras med att de social skyddsnätet inte är lika omfattande i England som i Sverige.

Det viktiga med OxfordJam är inte att marknadsföra organisationers egna projekt eller program. Tanken med konferensen är att det skall vara en mötesplats där man via interaktiva sessioner låter deltagarna dela kunskap och lära sig av varandra. Ge först och ta sedan. Några teman som var återkommande på sessionerna var hur man mäter effekten av olika social projekt och program. Men också att man tänker på vilka personer man omger sig med i sin organisation för att komplettera varandra och lyckas som social entreprenör. Där man som oftast har små resurser och där man är tvungen att vara innovativ för att lyckas med sina åtagande.

Nästa vecka (23/4) skall vi delta vid Connect-väst dagen 2013 för entreprenörskap i Västsverige. Hoppas vi ses där.