YouBongo – Tjänst för samhällsobservationer

Vi är glada över att äntligen introducera en molntjänst för samhällsobservationer. YouBongo är en tjänst för att lagra, dela och samarbeta kring observationer vi gör till vardags, som hobby eller för att upplysa andra. Som användare kan du bidra med information till andras observationer som du tycker är viktiga, för att de skall rankas högre i sökningar inom det aktuella geografiska området. YouBongo är integrerad med sociala medier (Twitter, Facebook och Google+) för att enkelt öka uppmärksamheten för observationer i andra forum. Tjänsten har ingen like knapp eller liknade utan kräver lite mer av användaren för att kommentera och bidra med värdefull information till observationer.

You Bongo - Crowdsourcing
You Bongo – Crowdsourcing

YouBongo har en geografisk sökmotor som möjliggör exakta sökningar inom ett specifik geografisk område. Användaren söker inom en viss radie och kan även filtrera på kategorier som han/hon tycker är intressant. YouBongo kommer också inom kort att kopplas upp mot databaser med myndighets och samhällsinformation för att öka användningsområdet. YouBongo är en utvecklingsbar plattform som kommer utökas med funktionalitet som vi tycker är intressant ur hållbar utveckling och innovations perspektiv. Kontakta oss gärna om du har några förslag på intressant områden för vidareutveckling (info@clearbyte.org). För att pröva sökning av observationer finns det lite data registrerat över centrala Göteborg.

You Bongo - Social Media
You Bongo – Social Media

Många offentliga myndigheters IT-system överskrider budget

Samtidigt som riksrevisionsverket rapporterar om återkommande brister inom IT-system hos vissa svenska myndigheter. Så har SVT – Rapport gjort ett inslag om försenade och dyra IT lösningar inom ett flertal myndigheter. I inslaget pekar Statskontoret (regeringens utredningsstöd) i en rapport att en tredjedel av alla projekt som bedrivs av offentlig myndigeter överskrider budget och planerad tidsram. Kostnaden för IT systemen på svenska myndigheter, inte inräknat personal, datorer, servrar och infrastruktur är 23,3 miljarder kronor per år.

I rapporten från Stadskontoret pekar man också på att beställarkompetensen inom myndigeter i vissa fall är bristande och är en av flera anledningarna till att kostnaden överskrider budget. Ett axplock av det som omnämns i inslaget.

  • Myndighet för samhällsskydd och beredskap system Rakel, kostnad 2,3 mdkr, överskrider med 150 mkr årligen
  • Domstolsverket IT system, kostnad 6 mdkr, överskrider med 4 mdkr
  • Kustbevakningens IT system, kostnad 30 mdkr, överskrider med 10 mdkr

Ett äldre exempel är Stockholms Läns Landsting IT projekt för gemensam vård data (Bäck, 2007), där man med teknik skulle försöka lösa komplexa verksamhetsproblem. Ett for stort fokus på teknokratisk ansats för att lösa verksamhetsproblem som oftast inte är en bra utgångspunkt. Denna lärdom kostade skattebetalarna 1,6 miljarder kronor från budgeterat 200 miljoner. Erfarenhet från flertal IT projekt som vi på Clear Byte och andra har bedrivit, visar att en förändring av verksamhetsprocesserna är lika viktig för att lyckas med IT projekt som berör flera enheter/avdelningar inom en verksamhet.

Detta är en första introduktion av artiklar vi kommer publicera inom området verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur. Där vi diskuterar dimensioner av verksamhetsutveckling som är centrala för att lyckas med införande av större IT projekt. Samtidigt kommer vi reda ut begreppet innovation och vad det betyder och inte betyder. Innovation används i vara och varannan mening som berör utveckling av myndigheter och offentlig sektor, med en förhoppning att stora trötta elefanter plötsligt skulle börja spontan dansa.