Sociala media version 2.0

Social media is the most useful tool to disseminate information quickly and can get a virile spread within a few minutes. But much of the information disseminated on social media are usually short-lived and rarely rich in content (although it can refer to the links with text, images, videos, etc..) But we are so much wiser that information spreads faster and faster without we consider its origin and context in which it is created.

View as tight turns up to any politician or famous person who makes an unsubstantiated statement. As he or she may later deny or undo publicly. Or that rumor carousel goes so fast that it becomes a reality (internet kills several celebrities) before any time to rebut or respond when rumors spread virile.

Next generation of social media

The next generation of social media (we can call it 2.0 temporarily) need to create more functionality than simply offer new channels for disseminating information quickly. It must offer opportunities to collaborate on information (crowd sourcing) to create a richer content and put it in context. For information should be comprehensive and provide added value, it takes more mental power than just pressing a like button or pass it in the new forums and channels.

Social Media 2.0 also needs to be more integrated with other networked applications to create a better experience for the end user. To use information from a forum as an input to another. Without the user must link manually references to sources. For example, it may be to discuss a new song from their favorite band and automatically linked band schedule in the geographic area where the user is located. For this to happen, information must be tagged with meta data to be moved between systems. A computer does not know if the words “Artic Mokeys” refers to a musical group, or if you find monkeys on the Antarctic. Not until we have created true artificial intelligence in the truest sense. Which means that the user must provide some references to the information he nor she creates.

The question then is whether the creator of information to or have the time to add references or tags to what is being discussed. This may depend on which forum the information is addressed to and if it is used for private or professional purposes. What we already know is that social media has already found its way into our public authorities and parliament.

This article is designed to highlight the issue of how to use information from social media today. Are there any areas where it fits less well or should we implement it at all levels of our society?

Partially translated by Google Translate

Sociala medier version 2.0

Social medier är användbara verktyg för att sprida information snabbt och som kan få en viril spridning inom några få minuter. Men mycket av den informationen som sprids på sociala medier är oftast kortlivat och sällan rikt på innehåll (även om man kan referera till länkar med text, bilder, videoklipp mm.) Men blir vi så mycket klokare på att information sprids snabbare och snabbare utan att vi begrundar dess ursprung och i vilken kontext den är skapad.

Titt som tätt dyker det upp att någon politiker eller någon känd person som gör ett ogrundat uttalande (klappturk). Som han eller hon senare får dementera eller ångra offentligt. Eller att rykteskarusellen går så snabbt att det blir en verklighet (nätet dödar allt flera kändisar) innan någon hinner dementera eller reagera när rykten sprids virilt.

Nästa generation sociala medier

Nästa generation av sociala medier (vi kan kalla det 2.0 tillfälligt) behöver skapa mer funktionalitet än bara erbjuda nya kanaler för att sprida information snabbt. Det måste erbjuda möjligheter för att samarbeta kring information (crowd sourcing) för att skapa ett rikare innehåll och sätta det i kontext. För att information skall bli innehållsrik och ge ett mervärde, behövs det mer tankekraft än bara trycka på en gilla knapp eller vidarebefordra det i nya forum och kanaler.

Sociala medier 2.0 behöver också vara mer integrerade med andra nätbaserade applikationer för att skapa en bättre upplevelse för slutanvändaren. För att använda information från ett forum som input till ett annat. Utan att användaren själv måste länka in manuellt referenser till källor. Exempelvis kan det vara att man diskuterar en ny låt från sitt favoritband och automatiskt länkas bandets spelschema in till den geografiska området där användaren befinner sig. För att detta skall bli verklighet måste information taggas med meta data för att kunna flyttas mellan system. En dator vet inte om orden “Artic Mokeys” refererar till en musikgrupp eller om man hittat apor på antarktiskt. Inte tills vi skapat riktig artificiell intelligens i ordets rätta bemärkelse. Vilket innebär att användaren måste skapa vissa referenser till det information han heller hon skapar.

Frågan då är om skaparen av informationen vill eller har tid att lägga till referenser eller taggar till det som diskuteras. Detta kan beror på i vilka forum informationen är adresserad till och om det skall används i privata eller professionella syften. Vad vi redan vet är att social medier redan gjort sitt intåg i våra offentliga myndigheter och riksdagen.

Detta artikel är skapad för att lyfta fram frågan om hur vill använda information från sociala medier idag. Finns det några områden där den passar mindre bra eller skall vi implementera det på alla nivåer i vårt samhälle ?